Pagamento de multas e recibos en executiva

   Non poderá pagar no caso de que o seu recibo estea domiciliado

   Poderase efectuar o pagamento, sen coste para o contribuinte:

        - ABANCA : con tarxetas da propia entidade financeira.   Deberá informar o último día de pagamento, o número de referencia, o número de identificación e o importe do recibo
logo Concello de LugoUltimo dia de pagamento Emisora Modo Referencia do cobro Identificacion Importe a ingresar
279286 2
IMPOSTOS SOBRE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENCIA DOMICILIACION RECIBO/EXERCICIO N.I.F./LIBRADO
XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX
EXERCICIO LIQUIDACION XXXX
DATA EMISION XX/XX/XXXX
Este impreso carece de valor sen a
validación ou sinatura autorizada

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Concello de Lugo