Cargando ...
Ayuntamiento de Lugo
21/10/14
Escucha esta página

XXIII FESTIVAL DE JAZZ


XVI CERTAME ANXEL FOLE


O prazo para participar na XVI edición co Certame de relatos curtos Ánxel Fole remata o próximo 31 de decembro de 2013

XUVENTUDE SUBVENCIÓNS OBTIDAS 2013


XUNTA EXTRAORDINARIA DE GOBERNO LOCAL DO 30 DE DECEMBRO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL URXENTEDO DO 15 DE OUTUBRO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDINARIA DO 23 DE OUTUBRO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDINARIA DO 16 DE OUTUBRO DE 2013 (EXTTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIO DO 27-6-2011


EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 27 DE XUÑO DE 2011 
A Xunta de Goberno Local celebra sesión extraordinaria, en primeira convocatoria, o día vinte e sete de xuño deste ano, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, e coa asistencia dos Ilmos. señores concelleiros DON XOSÉ ANTÓN BAO ABELLEIRA, DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DON LUIS MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DON LINO JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DONA PAZ ABRAIRA SOBRADO, DON JOSÉ MANUEL DÍAZ GRANDÍO e DON FRANCISCO JOSÉ FRAGA LÓPEZ. Actúa como Secretario o Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local, don Lino José González-Dopeso García, e asisten á sesión o Secretario Xeral do Pleno, don José Antonio Carro Asorey e o Interventor Xeral Municipal, don Marcial Rodríguez Toajas, os cales foron convocados para o efecto. Adóptanse conforme ós termos da orde do día os seguintes acordos:

ÁREA DE ALCALDÍA, RECURSOS HUMANOS E PROTECCIÓN DA COMUNIDADE

1. ACTAS E GOBERNO.- Deuse de conta da nova composición da Xunta de Goberno Local e determinación da periocidade das sesións ordinarias.

Acórdase a aprobación do novo réxime competencial da Xunta de Goberno Local, delegación de atribucións deste órgano e outros aspectos organizativos.

Tamén se acorda a aprobación do proxecto de modificación da base 18.J) 2 e 3 do Orzamento Xeral do Excmo. Concello de Lugo, correspondente ao exercicio do ano 2011.

Así mesmo, acordase a aprobación do cadro de persoal de funcionarios eventuais da corporación municipal 2011. 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA E URXENTE DO DÍA 26 DE SETEMBRO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.

2.- CONTRATACIÓN DE DETERMINADOS CONCERTOS DAS FESTAS DE SAN FROILÁN 2007. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO E A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN.

3.- CONTRATACIÓN DUN SERVIZO DE VIXILANCIA E CONTROL DE DETERMINADOS ESPAZOS MUNICIPAIS DURANTE AS FESTAS DE SAN FROILÁN 2007. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

4.- CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EN DIVERSAS RÚAS DA CIDADE DURANTE O DE SAN FROILÁN 2007. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

5.- CONTRATACIÓN DUN SERVIZO DE CATERING PARA O CONCELLO DE LUGO CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS MAIORES. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL DÍA 17 DE JUNIO (ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO)


ORDEN DEL DÍA

1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.

2. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO ÓRGANICO DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO.

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA E URXENTE DO 31 DE DECEMBRO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA E URXENTE DO 2 DE DECEMBRO DO 2011 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 2 DE DECEMBRO DE 2011

A Xunta de Goberno Local celebra sesión extraordinaria e urxente, en primeira convocatoria, o día deste ano, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, e coa asistencia dos Ilmos. señores concelleiros DON XOSÉ ANTÓN BAO ABELLEIRA, DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DON LUIS MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DON LINO JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DONA PAZ ABRAIRA SOBRADO, DON JOSÉ MANUEL DÍAZ GRANDÍO e DON FRANCISCO JOSÉ FRAGA LÓPEZ. Actúa como Secretario o Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local, don Lino José González-Dopeso García, e asisten á sesión o Secretario Xeral do Pleno, don José Antonio Carro Asorey, e a Interventora Xeral Municipal en funcións, dona Elva Anido Anido, os cales foron convocados para o efecto, a Letrada Asesora, dona Ana Isabel Sáez Mancebo e o Xefe do Servizo de Contratación, Patrimonio e Fomento, dona Manuel Louzao Aldariz. Adóptanse conforme ós termos da orde do día os seguintes acordos:

- Acórdase a ratificación da urxencia da convocatoria.

- Acórdase a aprobación do proxecto de modificación de créditos número 16, mediante transferencia de crédito por importe de 150.000 €, do Orzamento xeral de 2011.

Lugo, 2 de decembro de 2011
O CONCELLEIRO-SECRETARIO,

Asdo.: Lino José González-Dopeso García

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA E URXENTE DO 18 DE XULLO DE 2014 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1. LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN E DE OBRAS PARA UN HOSPITAL NO LUGAR DE SAN CIBRAO A NOME DA CONSELLERÍA DE SANIDADE.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2008 (ORDEN DEL DÍA)


ORDEN DEL DÍA

1.NOMBRAMIENTO DEL JEFE/A DE LA ASESORÍA JURÍDICA.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DEL 9 OCTUBRE 2009 (EXTRACTO DE LOS ACUERDOS)


EXTRACTO DE Los ACUERDOS ADOPTADOS POR LA XUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN La SESIÓN CELEBRADA El DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2009
La Xunta de Gobierno Local celebra sesión extraordinaria, en primera
convocatoria, el día nueve de octubre de este año, bajo la presidencia del Excmo.
Sr. Alcalde, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, y con la asistencia de los
Ilmos. señores concejales DUEñA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DUEñA
MARÍA DE éL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DUEñA LUISA MARÍA
ZARZUELA GONZÁLEZ, DON LO Leí JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO
GARCÍA, DON JOSÉ RÁBADE ARIAS y DON JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO
DÍAZ. Actúa como Secretario el Concejal-Secretario de la Xunta de Gobierno
Local, don Lino José González-Dopeso García, y asisten a la sesión el Secretario
General del Pleno, don Luis Regal Pavón y el Interventor General Municipal, don
Marcial Rodríguez Toajas, los cuáles fueron convocados para el efecto. Se adoptan
conforme a los tenérmelos de la orden del día los siguientes acuerdos:
ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y FOMENTO.- Se acuerda
la apertura de expediente para la exigencia de responsabilidad por daños a la
empresa adjudicataria de las obras de renovación de cubierta con aprovechamiento
para uso administrativo, rehabilitación de fachada e incorporación de galería en el
Centro de Servicios Municipales (Fondo Estatal de Inversión Local).
También se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra lo acuerdo de la
Junta de Gobierno Local nº 8/681 y aclaraciones en el pliego de cláusulas
administrativas para la contratación de las obras de construcción de un edificio
dotacional destinado a Policía Local y Protección Civil.

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 31 DE MARZO DE 2014 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 2 DE DECEMBRO DO 2011 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 2 DE DECEMBRO DE 2011

A Xunta de Goberno Local celebra sesión extraordinaria, en primeira convocatoria, o día dous de decembro deste ano, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, e coa asistencia dos Ilmos. señores concelleiros DON XOSÉ ANTÓN BAO ABELLEIRA, DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DON LUIS MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DON LINO JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DONA PAZ ABRAIRA SOBRADO, DON JOSÉ MANUEL DÍAZ GRANDÍO e DON FRANCISCO JOSÉ FRAGA LÓPEZ. Actúa como Secretario o Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local, don Lino José González-Dopeso García, e asisten á sesión o Secretario Xeral do Pleno, don José Antonio Carro Asorey, e a Interventora Xeral Municipal en funcións, dona Elva Anido Anido, os cales foron convocados para o efecto, a Letrada Asesora, dona Ana Isabel Saéz Mancebo e o Xefe do Servizo de Contratación, Patrimonio e Fomento, dona Manuel Louzao Aldariz. Adóptase conforme ós termos da orde do día o seguinte acordo:

- Acórdase adiar a aprobación do Convenio entre a Sociedade Estatal “Aguas de las Cuencas Norte, S.A.” e o Concello de Lugo para a execución e explotación das obras de “Colectores Generales del Río Miño en Lugo. Segunda fase”, á espera da incorporación de informes económicos, que aclaren diferentes puntos das condicións.

Lugo, 5 de decembro de 2011
O CONCELLEIRO-SECRETARIO,


Asdo.: Lino José González-Dopeso García

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DEL 29 OCTUBRE 2009 (EXTRACTO DE LOS ACUERDOS)


EXTRACTO DE Los ACUERDOS ADOPTADOS POR LA XUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN La SESIÓN CELEBRADA El DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2009

La Xunta de Gobierno Local celebra sesión extraordinaria, en primera convocatoria, el día veintinueve de octubre de este año, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, y con la asistencia de los Ilmos. señores concejales DUEñA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DUEñA MARÍA DE éL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DON LO Leí JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DON JOSÉ RÁBADE ARIAS y DON JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO DÍAZ; y a miembro de la Xunta de Gobierno Local que no tiene la condición de concejal, DUEñA MARÍA NUEVO PENA. Actúa como Secretario el Concejal-Secretario de la Xunta de Gobierno Local, don Lino José González-Dopeso García, y asisten a la sesión el Secretario General del Pleno, don Luis Regal Pavón, y el Interventor General Municipal, don Marcial Rodríguez Toajas, los cuáles fueron convocados para el efecto, el Jefe del Servicio de Hacienda Local, don José Manuel Palacios Vázquez, el Ingeniero de Montes, don Miguel Negral Fernández y el Técnico de Hacienda Local, don Pedro Fernández Agusti, para informar sobre los asuntos que figuran en la orden del día. Se adoptan conforme a los tenérmelos de la orden del día los siguientes acuerdos:

- Se acuerda la aprobación del proyecto de modificación de ordenanzas fiscales.

- Se acuerda la aprobación del proyecto de modificación de ordenanzas reguladoras de precios públicos.

Lugo, 29 de octubre de 2009
El CONCEJAL-SECRETARIO,

Asdo.: Lino José González-Dopeso García

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 28 DE MARZO DE 2011 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 28 DE MARZO DE 2011

A Xunta de Goberno Local celebra sesión extraordinaria, en primeira convocatoria, o día vinte e oito de marzo deste ano, baixo a presidencia da Excma. Sra. Alcaldesa en funcións, DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, e coa asistencia dos Ilmos. señores concelleiros DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DONA LUISA MARÍA ZARZUELA GONZÁLEZ, DON LINO JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DON JOSÉ RÁBADE ARIAS, DON JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO DÍAZ e DON JOSÉ MANUEL DÍAZ GRANDÍO; e a membro da Xunta de Goberno Local que non ten a condición de concelleira, DONA MARÍA NOVO PENA. Actúa como Secretario o Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local, don Lino José González-Dopeso García, e asisten á sesión o Secretario Xeral do Pleno, don José Antonio Carro Asorey, e o Interventor Xeral Municipal, don Marcial Rodríguez Toajas, os cales foron convocados para o efecto. Adóptanse conforme ós termos da orde do día o seguinte acordo:

ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO

1. FACENDA LOCAL.- Acórdase a aprobación do Proxecto de imposición e ordenación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas e declaracións responsables nas aperturas de establecementos.

Lugo, 28 de marzo de 2011
O CONCELLEIRO-SECRETARIO,

Asdo.: Lino José González-Dopreso García

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 27 DE XUÑO DE 2014 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 27 DE XANEIRO DE 2014(EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 27 DE FEBREIROO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 27-6-2011


ORDE DO DÍA

ÁREA DE ALCALDÍA, RECURSOS HUMANOS E PROTECCIÓN DA COMUNIDADE
ACTAS E GOBERNO

1. DACIÓN DE CONTA DA NOVA COMPOSICIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DETERMINACIÓN DA PERIOCIDADE DAS SESIÓNS ORDINARIAS.

2. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO NOVO RÉXIME COMPETENCIAL DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS DESTE ÓRGANO E OUTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS.

3. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA BASE 18.J) 2 E 3 DO ORZAMENTO XERAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DO ANO 2011.

4. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO CADRO DE PERSOAL DE FUNCIONARIOS EVENTUAIS DA CORPORACIÓN MUNICIPAL 2011.

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 26 DE XANEIRO DE 2011 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 26 DE XANEIRO DE 2011

A Xunta de Goberno Local celebra sesión ordinaria, en primeira convocatoria, o día vinte e seis de xaneiro deste ano, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, e coa asistencia dos Ilmos. señores concelleiros DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DONA LUISA MARÍA ZARZUELA GONZÁLEZ, DON LINO JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DON JOSÉ RÁBADE ARIAS, DON JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO DÍAZ e DON JOSÉ MANUEL DÍAZ GRANDÍO; e a membro da Xunta de Goberno Local que non ten a condición de concelleira, DONA MARÍA NOVO PENA. Actúa como Secretario o Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local, don Lino José González-Dopeso García, e asisten á sesión o Secretario Xeral do Pleno, don José Antonio Carro Asorey, e o Interventor Xeral Municipal, don Marcial Rodríguez Toajas, os cales foron convocados para o efecto. Adóptanse conforme ós termos da orde do día os seguintes acordos:

ACTA.- Apróbase a acta da sesión da Xunta de Goberno Local, correspondente ao día 19 de xaneiro de 2011.

ÁREA DE URBANISMO

1. LICENZAS URBANÍSTICAS.- Acórdase a toma razón da sentenza firme número 01143/2010, ditada pola Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso contencioso administrativo número 24/09-A, interposto por Don Joaquín Buyo Amado, cuxo fallo desestimou o recurso de apelación interposto contra a sentenza do 27 de xullo de 2009 do Xulgado Contencioso Administrativo número 1, ditada no procedemento ordinario número 24/2009.

Acórdase a concesión das seguintes licenzas: para reforma e acondicionamento de local para supermercado no edificio sito na avda. da Coruña, número 74; para construción de patio de recreo anexo a nave agrícola con licenzas números 1072/01, 1027/04 e 423/09 en Esperante-Santalla de Esperante; para execución de muro de contención de cerramento de parcela no núcleo rural tradicional de Conturiz+San Amaro+Castro, Parroquia de Santo André de Castro; para cambio de uso de local comercial a garaxe privado grao 1º, 3 prazas, na planta baixa do edificio con licenza número 50/81, sito na rúa Túnel de Oural, número 51 e para cambio de uso de local comercial a garaxe privado (grao 1º) na planta baixa do edificio existente con licenza número 841/82, sito na rúa Alba, número 36.

Acórdase a denegación das seguintes licenzas: para legalización de entresollado e escaleira, no edificio con licenza de obra número 483/94, sito na praza Viana do Castelo, número 2; para ampliación de planta baixa sobre rampla de garaxe no edificio con licenzas números 316/87 e 83/90 sito na rúa Montero Ríos, número 45 e para cambio de uso de planta baixa de comercial a garaxe de uso privado no edifico sito na rúa Dona Urraca, número 45.

2. PLANEAMENTO.- Acórdase a aprobación definitiva do proxecto de compensación da Unidade de Actuación Centro Sur número 7 (rúa Senador Jacinto Calvo) do PXOU vixente, que modifica o aprobado pola Xunta de Goberno Local con data do 21-12-05.

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE

3. SERVIZOS SOCIAS.- Acórdase a corrección de erros e aceptación da renuncia do uso concedido á unha asociación no procedemento sobre a autorización de uso en precario dos locais da Casa Clara Campoamor de asociacións de interese social.

ÁREA DE ALCALDÍA

4. ACTAS E GOBERNO.- Acórdase o cesamento da actual Xefa da Asesoría Xurídica.

Acórdase o nomeamento do novo Xefe da Asesoría Xurídica.

Fóra da orde do día, e tras a declaración de urxencia previa, adóptanse os seguintes acordos:

- Acórdase a Delegación de competencia na Tenenta de Alcalde e Concelleira Delegada da Área de Economía e Emprego para a resolución de todos os actos de trámite e resolutivos en relación coa contratación da obra de teatro “El Avaro” dentro da programación da XI Mostra de Teatro Clásico.

- Acórdase a aprobación dos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares, así como do gasto e a adxudicación por procedemento aberto na contratación do servizo consistente na realización da creatividade, produción e edición dun audiovisual de promoción turística de Lugo e a planificación e compra de medios para a súa difusión e a apertura do procedemento de contratación.

- Acórdase aprobar a Proposta da Alcaldía sobre suplencia do Secretario Xeral do Pleno.

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 25 DE OUTUBRO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 24 DE FEBREIRO DE 2014(EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 17 DE OUTUBRO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 17 DE DECEMBRO DE 2012 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 14 DE XANEIRO DE 2011 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 14 DE XANEIRO DE 2011

A Xunta de Goberno Local celebra sesión extraordinaria, en primeira convocatoria, o día deste ano, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, e coa asistencia dos Ilmos. señores concelleiros DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DONA LUISA MARÍA ZARZUELA GONZÁLEZ, DON LINO JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DON JOSÉ RÁBADE ARIAS e DON JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO. Actúa como Secretario o Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local, don Lino José González-Dopeso García, e asisten á sesión o Secretario Xeral do Pleno, don Luis Regal Pavón, e o Interventor Xeral Municipal accidental, don Xosé Manuel Cao Rei, os cales foron convocados para o efecto. Adóptanse conforme ós termos da orde do día o seguinte acordo:

- Acórdase a execución da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nº 1204/2010, de 25 de novembro de 2010, pola que se desestima o recurso de apelación nº 4056/2010, interposto por este Concello contra a sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Lugo, de 16 de setembro de 2009, sobre anulación do acordo municipal de aprobación definitiva do proxecto de urbanización da Unidade de Actuación CS-5 do PXOU vixente.

Rematado o despacho do asunto incluído na Orde do Día, a Xunta de Goberno Local expresou o agradecemento ao Sr. Secretario Xeral do Pleno, don Luis Regal Pavón, polo traballo que veu realizando nestes anos de servizo público e dedicación a este Concello.

Lugo, 14 de xaneiro de 2011
O CONCELLEIRO-SECRETARIO,

Asdo.: Lino José González-Dopeso García

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 14 DE OUTUBRO DE 2010 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 14 DE OUTUBRO DE 2010

A Xunta de Goberno Local celebra sesión extraordinaria, en primeira convocatoria, o día catorce de outubro deste ano, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, e coa asistencia dos Ilmos. señores concelleiros DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DONA LUISA MARÍA ZARZUELA GONZÁLEZ, DON LINO JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DON JOSÉ RÁBADE ARIAS e DON JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO DÍAZ; e a membro da Xunta de Goberno Local que non ten a condición de concelleira, DONA MARÍA NOVO PENA. Actúa como Secretario o Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local, don Lino José González-Dopeso García, e asisten á sesión o Secretario Xeral do Pleno, don Luis Regal Pavón, e o Interventor Xeral Municipal, don Marcial Rodríguez Toajas, os cales foron convocados para o efecto. Adóptanse conforme ós termos da orde do día os seguintes acordos:

- Acórdase a adxudicación provisional da contratación das obras de peonalización e adecuación do contorno da rúa San Marcos na cidade de Lugo (Proxecto 09UR3101URBAN financiado 70% polo Fondo Europeo de desenvolvemento rexional).

- Acórdase a interposición de recurso de alzada contra a resolución/informe do Xefe Territorial en Lugo da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia sobre o expediente “Proxecto de sinalización do recinto amurallado de Lugo”.

- Acórdase a aprobación do proxecto técnico da obra de Centro Cultural Auditorio de Lugo.

- Acórdase resolver o procedemento disciplinario incoado contra un funcionario.

Lugo, 15 de outubro de 2010
O CONCELLEIRO-SECRETARIO,

Asdo.: Lino José González-Dopeso García

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 13 DE NOVEMBRO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 12 DE SETEMBRO DE 2011 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 12 DE SETEMBRO DE 2011

A Xunta de Goberno Local celebra sesión extraordinaria, en primeira convocatoria, o día doce de setembro deste ano, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde en funcións, DON XOSÉ ANTÓN BAO ABELLEIRA, e coa asistencia dos Ilmos. señores concelleiros, DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DON LUIS MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DON LINO JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DONA PAZ ABRAIRA SOBRADO, DON JOSÉ MANUEL DÍAZ GRANDÍO e DON FRANCISCO JOSÉ FRAGA LÓPEZ. Actúa como Secretario o Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local, don Lino José González-Dopeso García, e asisten á sesión o Secretario Xeral do Pleno, don José Antonio Carro Asorey, e o Interventor Xeral Municipal, don Marcial Rodríguez Toajas, os cales foron convocados para o efecto. Adóptanse conforme ós termos da orde do día os seguintes acordos:

- Acórdase a aprobación dos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares, así como do gasto, a adxudicación por procedemento aberto e tramitación urxente na contratación da produción de espectáculos das festas patronais de san froilán 2011 e a apertura do procedemento de adxudicación.

- Acórdase a probación dos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares, así como do gasto e o procedemento de adxudicación na contratación do alugamento dos equipos de son e iluminación para a realización dos concertos do San Froilán e para os actos da lectura do pregón, do traxe rexional e a ofrenda a Rosalía de Castro.

Lugo, 13 de setembro de 2011
O CONCELLEIRO-SECRETARIO,

Asdo.: Lino José González-Dopeso García

XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 11 DE FEBREIRO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 06 DE NOVEMBRO DE 2013 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DO 03 DE DECEMBRO DE 2010 (EXTRACTO DOS ACORDOS)


EXTRACTO DOS ACORDOS ADOPTADOS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 3 DE DECEMBRO DE 2010

A Xunta de Goberno Local celebra sesión extraordinaria, en primeira convocatoria, o día tres de decembro deste ano, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, e coa asistencia dos Ilmos. señores concelleiros DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, DONA LUISA MARÍA ZARZUELA GONZÁLEZ, DON LINO JOSÉ GONZÁLEZ-DOPESO GARCÍA, DON JOSÉ RÁBADE ARIAS, DON JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO DÍAZ e DON JOSÉ MANUEL DÍAZ GRANDÍO; e a membro da Xunta de Goberno Local que non ten a condición de concelleira, DONA MARÍA NOVO PENA. Actúa como Secretario o Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local, don Lino José González-Dopeso García, e asisten á sesión o Secretario Xeral do Pleno, don Luis Regal Pavón, e o Interventor Xeral Municipal, don Marcial Rodríguez Toajas, os cales foron convocados para o efecto, e o Xefe do Servizo de Contratación, Patrimonio e Fomento, dona Manuel Louzao Aldariz, para a exposición dun asunto que figura na orde do día. Adóptanse conforme ós termos da orde do día os seguintes acordos:

ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO

1. INTERVENCIÓN.- Acórdase a aprobación do Proxecto de Orzamento Xeral do Excmo. Concello de Lugo correspondente ó exercicio do ano 2011 e documentos complementarios.

- Acórdase aprobar o expediente de modificación de créditos mediante a modalidade de transferencia de crédito MC TC 5/2010.

2. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO.- Acórdase a modificación do contrato administrativo na concesión dos servizos de mantemento, conservación e explotación da Estación Depuradora de Augas Residuais de Lugo.

Lugo, 3 de decembro de 2010
O CONCELLEIRO-SECRETARIO,

Asdo.: Lino José González-Dopeso García

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 9 DE JULIO DE 2008


ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE La SESIÓN COMúN DE LA XUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONSAL Ó DÍA 2 DE JULIO DE 2008.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y ZONA RURAL

LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS

2. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE La ACTIVIDAD PARA UN ESTABLECIMIENTO DE VENTA POR El MIÚDO DE MATERIALES DE CONSTRUCIÓN EN La RÚA POETA CURROS ENRÍQUEZ, NÚMERO 40.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

3. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA PARCELAMIENTO DE La PARCELA MATRIZ SITA EN La RÚA DE Los GUARDIAS, NÚMERO 51, Y RÚA LÓPEZ GUNTÍN.

4. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA PARCELAMIENTO DE La PARCELA MATRIZ SITA EN La RÚA DE Los GUARDIAS, NÚMERO 53, Y RÚA LÓPEZ GUNTÍN.

5. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIÓN PARCIAL DEL INTERIOR DE Los INMUEBLES CON MANTENIMIENTO DE Las FACHADAS Y COLOCACIÓN DE APEOS EN La RÚA CATEDRAL, NÚMEROS 32-34.

6. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCIÓN DE TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES APEGADAS EN La RÚA AFONSO X El SABIO.

7. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUÍR UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN El NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DEL PUENTE, PARROQUIA DE SANO MARTIÑO DE HOMBRO.

8. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUÍR UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN El NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE RAMIL, PARROQUIA DE SANO XOÁN DE TIRIMOL, POLÍGONO 59, PARCELA 3.1.

9. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUÍR UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN El NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE RAMIL, PARROQUIA DE SANO XOÁN DE TIRIMOL, POLÍGONO 59, PARCELA 3.2.

10. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA AMPLIACIÓN DE ENTRESOLLADO C, INDEPENDIENTE SIN USO DEFINIDO, EN El EDIFICIO CON LICENCIAS NÚMEROS 628/02, 1183/03 Y 424/04, SITO EN La RÚA MAR CANTÁBRICO, NÚMERO 85.

11. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA OBRAS DE REFORMA ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE LOCAL DE PLANTA BAJA Y PRIMERA PARA USO ADMINISTRATIVO, VINCULANDO AMBAS PLANTAS E INDEPENDIZANDO La PRIMERA DEL RESTO DE La EDIFICACIÓN EN El EDIFICIO SITO EN La RÚA GENERAL TELLA, NÚMERO 3.

12. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE ENTRESOLLADO SIN USO DEFINIDO, CON ACCESO INDEPENDIENTE, EN El EDIFICIO SITO EN La RÚA FRANCISCO LAMAS LÓPEZ, NÚMERO 5.

13. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN Y LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE éL AMPLIACIÓN DE ENTRESOLLADO Y La SÚA DESVINCULACIÓN DE La PLANTA BAJA, SIN USO DEFINIDO, CON ACCESO A TRAVÉS DE La ESCALERA DE VIVIENDAS EN El EDIFICIO CON LICENCIA NÚMERO 689/81, SITO EN La RONDA VALLE INCLÁN, NÚMEROS 1-3.

14. LICENCIAS: PROPUESTA DE CONCESIÓN PARA PINCHAR 26 ÁRBORES, Y PODAS DE REDUCIÓN DE 6 EJEMPLARES, EN El RECINTO DEL COMPLEJO RESIDENCIAL JUVENIL LUG II.

ÁREA DE RÉXIME INTERIOR Y PROTECCIÓN DE La COMUNIDAD

PERSONAL

15. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE Las BASES QUE REXERÁN La COBERTURA INTERINA DE PLAZAS DE FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO EN Los SUPUESTOS PREVISTOS EN El ARTíCULO 10 DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y FOMENTO

16. PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUSCRITO CON La EMPRESA ENCARGADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS Al CENTRO DE DÍA MUNICIPAL ?ANTONIO GANDOY?, POR PLAZO DE UN Año, CONTADO A PARTIR DEL 14 JULIO DE 2008.

17. PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUSCRITO CON La EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO PERMANENTE DE VIGILANCIA EN El PARQUE DE La MILAGROSA, POR El PLAZO DE UN Año CONTADO DESDE Lo 11 DE JULIO DE 2008.

18. PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y XESTIÓN DE RECURSOS PARA El EMPLEO EN El EDIFICIO DEL ANTIGUO CUARTEL DE GARABOLOS. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y La SÚA ADXUDICACIÓN.

19. PROYECTO REFORMADO DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE La FÁBRICA DE La LUZ. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y La SÚA ADXUDICACIÓN.

20. PROYECTO MODIFICADO DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE UN CENTRO DE CONVIVENCIA Y CASA DE Las LENGUAS EN El BARRIO DE La PIRINGALLA EN LUGO. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y La SÚA ADXUDICACIÓN.

21. CONTRATACIÓN DE Las OBRAS DE CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DEL CEIP DE Las GÁNDARAS. PROPUESTA DE ADXUDICACIÓN.

HACIENDA LOCAL

22. LICENCIAS URBANÍSTICAS: ESCRITO EN El QUE INSTA La RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO NÚMERO 15/458 ADOPTADO POR LA XUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN COMúN CELEBRADA El 14 DE MAYO DE 2008, COMO CONSECUENCIA DE La SENTENCIA NÚMERO 1041/2007, DICTADA POR El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA EN El RECURSO DE APELACIÓN NÚMERO 7006/2005, POLA QUE SE RECOÑECE El DERECHO Á BONIFICACIÓN DEL 95% DE Las RESPECTIVAS CUOTAS Ó CONCURRIR UN ESPECIAL INTERéS O UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN La OBRA.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS Y PROPOSICIÓNS

RUEGOS Y PREGUNTAS

Lugo, 7 de julio de 2008

El ALCALDE,

Asdo.: José Clemente López Orozco

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 9 DE XANEIRO DE 2013 (EXTRACTO DE ACORDOS)


JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 9 DE ENERO DE 2008 (ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO)


ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONSAL AL DÍA 2 DE ENERO DE 2008.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y ZONA RURAL

LICENCIAS URBANÍSTICAS

2. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN LA RÚA NICOMEDES PASTOR DÍAZ, 2-4.

3. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA CON LA CREACIÓN DE UNA VÍA INTERIOR PRIVADA DE ACCESO ÁS VIVIENDAS, EN EL NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE MAZOI.

4. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA MODIFICACIÓN DE SOLUCIÓN ESTRUCTURAL EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO CON LICENCIA MUNICIPAL, NÚMERO 151/07, PARA READAPTACIÓN DE EDIFICIO SITO EN LA CALLE SANO PEDRO, NÚMERO 64.

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PERSONAL

5. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO LABORAL HIZO CON DON JAIME PENAS SAAVEDRA, COMO OFICIAL SEPULTUREIRO.

6. PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE LA AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ADSCRITA LA JUVENTUD. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA FORMA DE COMPENSACIÓN.

ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONTRATACIÓN Y ASUNTOS GENERALES

7. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ENTRE EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO), LA FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE LUGO, Año 2007.

8. ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2007, RELATIVA A LA ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LUGO, PROGRAMA 2006, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. PLAN DE VIVIENDA 2005-2008. SOLICITUD DE INGRESO DE LA APORTACIóN CORRESPONDIENTE A LA CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO.

9. ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE, DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, EL ORGANISMO AUTÓNOMO AUGAS DE GALICIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LUGO, PARA LA EXECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MIÑO EN LUGO.

MOCIONES, COMUNICACIONES Y PROPOSICIONES

RUEGOS Y PREGUNTAS

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 9 DE MAIO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTE Ó DÍA 2 DE MAIO DE 2007.

ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRAS

2. LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN E DE OBRAS DE SILOS FORRAXEIROS EN SAN VICENTE DO BURGO.

3. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUNHA COMPRA VENDA DE VEHÍCULOS NA RÚA DAS COSTUREIRAS, RUEIRO G, PARCELA 16.2, DO PARQUE EMPRESARIAL IN-F.

4. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DA LICENZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN, APERTURA E FUNCIONAMENTO DUN ESTABLECEMENTO PARA A DISTRIBUCIÓN E VENDA POLO XUNTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACIÓN CON ACCESO DE VEHÍCULOS PARA CARGA E DESCARGA, NA RÚA SANTO GRAAL, NÚM. 33, BAIXO.

LICENZAS URBANÍSTICAS

5. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUÍR UNHA VIVENDA UNIFAMILIAR NO NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE RAMIL, PARROQUIA DE SAN XOÁN DE TIRIMOL.

6. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN RÚA DINÁN, NÚMEROS 23-24.

7. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN RÚA RÍO NEIRA, NÚMEROS 5-7-13-15.

8. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA REHABILITACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE, COMPOSTA DE PLANTA BAIXA E ALTA, SITA NO NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE SAN LÁZARO, PARROQUIA DE LUGO-A PONTE.

9. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE DEZ VIVENDAS UNIFAMILIARES NO NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE CONTURIZ+SAN AMARO+CASTRO, PARROQUIA DE SANTO ANDRÉ DE CASTRO.

10. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN PAREDES-SAN PEDRO FIZ DE MUXA.

11. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN CALZADA DAS GÁNDARAS.

ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E PROTECCIÓN DA COMUNIDADE

PERSOAL

12. PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E PROTECCIÓN DA COMUNIDADE, EN RELACIÓN CON AUTORIZACIÓN DE TRABALLOS EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR POR DIVERSO PERSOAL MUNICIPAL, POR MOR DA CELEBRACIÓN DAS VINDEIRAS ELECCIÓNS LOCAIS.

ÁREA DE ECONOMÍA, EMPREGO E ZONA RURAL

CONTRATACIÓN E ASUNTOS XERAIS

13. MODIFICACIÓN DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE Ó SERVIZO DE PRESTACIÓN INTEGRAL DAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL NOS CENTROS SOCIAIS MUNICIPAIS.

14. CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DUN TODOTERREO CON DESTINO Á POLICÍA LOCAL, MEDIANTE OPERACIÓN DE LEASING. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA XURÍDICA

15. CONSTITUCIÓN EN PARTE NO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 272/2007, CONTRA O ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, DO 22 DE NOVEMBRO DE 2006, DENEGATORIO DA LICENZA DE OBRA SOLICITADA PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN CORBELLE-NADELA.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS

ROGOS E PREGUNTAS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 9 DE ABRIL DE 2008 (ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO)


ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONSAL AL DÍA 2 DE ABRIL DE 2008.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y ZONA RURAL

LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS

2. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UNA TIENDA DE CONGELADOS EN LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS, NÚM. 2 - BAJO.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

3. LICENCIAS DE PARCELAMIENTO: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA PARCELAMIENTO DE LA PARCELA MATRIZ SITA EN LA CALLE SERRA GAÑIDOIRA, NÚMERO 64.

4. LICENCIAS DE PARCELAMIENTO: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA PARCELAMIENTO DE LA PARCELA MATRIZ SITA EN LA CALLE DE LOS CARPINTEROS Y VÍA DE NUEVA APERTURA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL CEAO.

5. LICENCIAS DE PARCELAMIENTO: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA PARCELAMIENTO DE LA PARCELA MATRIZ SITA EN LA CALLE RÍO LANDRO, NÚMEROS 7-9.

6. LICENCIAS DE PARCELAMIENTO: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA PARCELAMIENTO DE LA PARCELA MATRIZ SITA EN LA AVDA. DE GARABOLOS-DUQUESA DE LUGO.

7. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA PARCELA 1 DEL NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE CASTELO DE ABAJO, PARROQUIA DE SANTIAGO DE CASTELO.

8. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA PARCELA 2 DEL NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE CASTELO DE ABAJO, PARROQUIA DE SANTIAGO DE CASTELO.

9. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA PARCELA 3 DEL NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE CASTELO DE ABAJO, PARROQUIA DE SANTIAGO DE CASTELO.

10. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA CALLE QUIROGA BALLESTEROS, NÚMERO 1.

11. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA REESTRUTURACIÓN TOTAL, RECONSTRUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DOS INMUEBLES EN LA CALLE DE LA RAÍÑA, NÚMEROS 17-19.

12. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA RECONSTRUCIÓN DEL ARCO DE LA FONTE DE LA PINGUELA, SITA EN LA TRAVESÍA DEL MIÑO, NÚMERO 6-PLAZA DE LA PUERTA MIÑÁ.

13. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE NAVE SITA EN LA CALLE DEL COMERCIO, NÚMERO 143.

14. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA AMPLIACIÓN DE PLANTA PRIMERA EN NAVE SITA EN LA CALLE DEL VIDRIO, PARQUE EMPRESARIAL IN-F, CALLEJERO F, PARCELA 10.

15. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ENTRESOLLADO EN EL EDIFICIO CONSTRUÍDO CON LA LICENCIA MUNICIPAL, NÚMERO 505/80, Y DIVISIÓN DEL ENTRESOLLADO EN DOS LOCALES LA Y B CON DESVINCULACIÓN DEL ENTRESOLLADO LOCAL B A LA PLANTA BAJA, EN LA CALLE CONDE, NÚMERO 37.

16. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE ENTRESOLLADO VINCULADO A LA PLANTA BAJA EN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE SITA EN LA CALLE SANO EUFRASIO, NÚMERO 92.

17. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ENTRESOLLADO EN EL EDIFICIO CON LICENCIA NÚMERO 621/94, SITO EN EL CAMIÑO REAL, NÚMEROS 72-74.

18. LICENCIAS DE OBRAS: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA NÚMERO 234/06, DE EDIFICIO SITO EN LA CALLE ALCALDE MANUEL PORTELA.

19. LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN: PROPUESTA DE CONCESIÓN PARA EL EDIFICIO SITO EN LA CALLE ALTA, NÚMERO 34, AMPARADA EN LA LICENCIA MUNICIPAL 1257/06.

PLANEAMENTO

20. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE REPARCELACIóN DEL POLÍGONO 2 DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PXOU EN LA ZONA DE PARADAI.

ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y FOMENTO

21. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS SOLICITADA POLA EMPRESA ENCARGADA DE LA XESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO POR TONELADA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

22. PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA XURISDICIONAL CIVIL FORMULADA TRAS LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA NÚMERO 646/2007, SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN NÚMERO 4211/2005, CON MOTIVO DE LA INVASIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO CON LA CONSTRUCIÓN DE UN PENDELLO, UNA PUERTA CORREDEIRA Y UN TROZO DE MURO DE UNA PIEDRA, EN EL LUGAR DE COUTO DE LA PARROQUIA DE LABIO.

23. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REXENERACIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS EN LA CALLE FERNANDO ESQUÍO. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DO PROYECTO TÉCNICO Y DEL PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ Cómo DEL GASTO Y LA ADXUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

24. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN LA CALLE RÍO SIL. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DO PROYECTO TÉCNICO Y DEL PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ Cómo DEL GASTO Y LA ADXUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

25. CONTRATACIÓN DE LA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE AUTOXESTIÓN E INFORMACIÓN ERGONÓMICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE LUGO. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LOS PLIEGOS DE PRESCRICIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ CÓMO DEL GASTO Y LA ADXUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y MEDIANTE CONCURSO. APERTURA DO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

26. PROPUESTA DE SOLICITUD A LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ADECUACIÓN, CLAUSURA Y SELLADO DO ESCOMBRERA DE R.S.U. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO "PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Y REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL SELLADO DEL ESCOMBRERA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (LUGO).

HACIENDA LOCAL

27. LICENCIAS URBANÍSTICAS: PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA, EN CONCEPTO DE TASA POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS E IMPUESTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIONES Y OBRAS, AL DENEGARSE LA LICENCIA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN LA CALLE DEL COMERCIO, 134.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA XURÍDICA

28. CONSTITUCIÓN EN PARTE EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 157/2008, INTERPUESTO CONTRA EL DECRETO NÚMERO 6/2008 DEL LIBRO DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN, DEL 2 DE ENERO DE 2008, EN EL QUE RESPETA A LA ANULACIÓN DEL DESCANSO DE Los RECURRENTES PREVISTO PARA EL DÍA 5 DE ENERO DE 2008.

MOCIÓNS, COMUNICACIONES Y PROPOSICIÓNS

RUEGOS Y PREGUNTAS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2008 (ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO)


ORDEN DEL DÍA

 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2008.

ÁREA DE URBANISMO

LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS

 2. LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRA : PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN DE UNA PENSIÓN DE DÚAS ESTRELLAS EN LA CALLE MONTIRÓN, NÚMEROS 82-84, BAJO Y ENTRESOLLADO, Y DE LICENCIA DE OBRAS DE LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA EN PLANTA BAJA Y ENTRESOLLADO DE EDIFICIO CON LICENCIA 116/04 CON VINCULACIÓN DE ENTRESOLLADO A LA PLANTA BAJA PARA USO HOTELEIRO EN LA CALLE MONTIRÓN, NÚMEROS 82-84.

 3. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN ESTABLECIMIENTO DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE MOTOCICLETAS Y COMPLEMENTOS EN LA RONDA DE LAS FONTIÑAS, NÚMERO 105, BAJO Y ENTRESOLLADO.

 4. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN RESTAURANTE EN LA CALLE Álvaro GIL, NÚMERO 1-BAJO.

 5. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UNA TIENDA DE ALIMENTACIÓN Y CAFÉ BAR EN LA AVENIDA AFONSO X EL SABIO, NÚMERO 17-BAJO.

 6. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN SUPERMERCADO EN LA AVENIDA DE LA CORUÑA ESQUINA CALLE MENORCA, BAJO.

 7. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TIENDA DE CONVENIENCIA EN LA CALLE DE LOS GUARDIAS, NÚMEROS 1-3 BAJO.

 8. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN CAFÉ BAR EN LA CALLE DOCTOR GARCÍA PORTELA, NÚMERO 15-BAJO.

 9. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN RESTAURANTE EN LA CALLE DOCTOR GARCÍA PORTELA, NÚMERO 17-BAJO, CON ACCESOS POLA CALLE ARMANDO DURÁN.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

10. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO NÚMERO 7/904 ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008, POR EL QUE SE CONCEDÍA LICENCIA PARA PARCELAMIENTO DE UN PREDIO MATRIZ SITO EN PUERTO-MEILÁN, ADAI.

11. LICENCIAS DE OBRA. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA REHABILITACIÓN EDIFICIO SITO NA ESTRADA VIEJA DE SANTIAGO, NUMERO 13.

12. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA AMPLIACIÓN DE ENTRESOLLADO EN EL EDIFICIO SITO EN LA AVDA. DE LA CORUÑA, NÚMERO 401, Y CALLE MARGARITA.
 
13. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, ACS Y TANQUE DE GASÓLEO EN EL EDIFICIO SITO EN LA CALLE CONDE ESQUINA CALLE RÍO SIL.

14. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL EDIFICIO SITO EN LA CALLE DEL PRADO, NÚMERO 20.

15. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CAMBIO DE USO DE PLANTA BAJA DE GARAJE A LOCAL SIN USO DEFINIDO CON DESVINCULACIÓN DE PLAZA DE GARAJE EN EL EDIFICIO SITO EN LA RONDA DE LAS FONTIÑAS, NÚMERO 134, ESQUINA CALLE PRIMAVERA, NÚMERO 2, Y VINCULACIÓN DE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO 5 DEL SOTO 2º DEL EDIFICIO SITO EN LA RONDA DE LAS FONTIÑAS, NÚMEROS 119-123.

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PERSONAL

16. TOMA DE RAZÓN DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE ENXEÑERÍA. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA FORMA DE COMPENSACIÓN.

ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y FOMENTO

17. REVISIÓN DE PRECIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA EMPRESA ENCARGADA DEL SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ESTE AYUNTAMIENTO POR PLAZO DE UN Año CONTADO DESDE EL 30 DE XUÑO DE 2008.

18. PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN Año CONTADO DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2008 RELATIVA AL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA ENCARGADA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE ESTORNIÑOS EN LA CIUDAD DE LUGO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL .

19. CORRECCIÓN DEL ERROR PRODUCIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE CARPAS DURANTE EL SAN FROILÁN 2008 PARA INSTALAR EN LAS CALLES PURO CORA Y PASCUAL VEIGA.

20. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE CABECERAS Y REGULACIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRICIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DEL GASTO Y LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN..

21. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 21/918 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DE ACCESOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO. RECTIFICACIÓN DE ERROR EN LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

22. PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE LA PIRINGALLA EN LUGO.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA JURÍDICA

23. CONSTITUCIÓN EN PARTE EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 589/2008, INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DEL 14 DE MAYO DE 2008, EN EL QUE SE ACUERDA DECLARAR EN LA SITUACIÓN DE RUÍNA TÉCNICA EL INMUEBLE NÚMERO 16 DE LA CALLE TINERÍA.

24. CONSTITUCIÓN EN PARTE EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 547/2008, INTERPUESTO CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE LA SOLICITUD DE RECOÑECEMENTO DE COMPLEMENTO DE DESTINO, POR ENCONTRARSE DESEMPEÑANDO CON HABITUALIDADE FUNCIONES PROPIAS DE CATEGORÍA SUPERIOR, EN CONCRETO DE OFICIAL.

MOCIONES, COMUNICACIONES Y PROPOSICIONES

RUEGOS Y PREGUNTAS

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 8 DE AGOSTO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTES ÓS DÍAS 1 E 2 DE AGOSTO DE 2007.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUTURAS E ZONA RURAL

LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRAS

2. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUN TALLER DE REPARACIÓN E MONTAXE DE PEQUENOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓNS, CON ZONA DE GARAXE APARCADOIRO DE EMPRESA DE TELECOMUNICACIÓNS NA RÚA MAGNOLIA, NÚM. 33-BAIXO.

LICENZAS URBANÍSTICAS

3. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUÍR UNHA VIVENDA UNIFAMILIAR NO NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE CASTELO DE ARRIBA.

4. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUÍR UNHA NAVE INDUSTRIAL DE PLANTA BAIXA NA RÚA DO COMERCIO, PARCELA 153.

5. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUÍR DÚAS VIVENDAS UNIFAMILIARES EN RINGLEIRA, NA RÚA ACEA DE OLGA, PARCELAS 10.D.5.B e 10.D.4.B.2.

6. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUÍR UN EDIFICIO NA RÚA PRIMAVERA, NÚMERO 29, E RÚA DAS HORTAS, NÚMERO 48.

7. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE ORDENACIÓN DA INTERRUPCIÓN DO PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DA LICENZA DE LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE NAVE PARA EXPOSICIÓN DE XARDINERÍA NA ESTRADA DE FRIOL, KM 0,300, AS AREEIRAS.

XESTIÓN

8. PROXECTO DE L.M.T. SOTERRADA-AÉREA DE 20 KV E C.T. PREFABRICADO DE 630 KVA EN CANTERAS DE VILANOVA. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL.

9. PROXECTO DE OBRAS ORDINARIAS DE “REELECTRIFICACIÓN DE URBANIZACIÓN DE MATELO-LUGO”. PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA.

ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO

CONTRATACIÓN E ASUNTOS XERAIS

10. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA E O CONCELLO DE LUGO PARA A ELABORACIÓN DO ESTUDO HISTÓRICO-XEOGRÁFICO DO TRAZADO DA VÍA ROMANA XIX DO ITINERARIO DE ANTONINO AO SEU PASO POLO CONCELLO DE LUGO E CONSTRUCIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS

ROGOS E PREGUNTAS

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 7 DE NOVEMBRO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTES Ó DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2007.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUTURAS E ZONA RURAL

LICENZAS URBANÍSTICAS

2. LICENZAS DE PARCELAMENTO: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA PARCELAMENTO DA PARCELA MATRIZ SITA NA RÚA CURROS ENRÍQUEZ, NÚMERO 2, EN TRES PARCELAS.

3. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN SITA NA RÚA FLOR DE MALVA, NÚMEROS 82-84.

4. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN RÚA DO POMAR, NÚMERO 34.

5. LICENZAS DEL OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO NA RÚA ALCALDE JOSÉ NOVO FREIRE, PARCELA 1.B, UNIDADE DE ACTUACIÓN CS-12.

6. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA MODIFICACIÓN EN PLANTA SEMISOTO DO EDIFICIO CON LICENZAS NÚMEROS 360/05 E 759/07, CONSISTENTES EN DESVINCULACIÓN DA PLANTA BAIXA, DISPOÑENDO DOUS LOCAIS SEN USO DEFINIDO CON ACCESO INDEPENDENTE DE PLANTA BAIXA, SENDO A LOCALIZACIÓN DA OBRA AVDA. DE MAGOI, NÚMERO 68, PARCELA 10.C.3.C.

7. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN PARA ACONDICIONAMENTO DE PLANTA BAIXA E SEMISOTO DO EDIFICIO CON LICENZA 828/03, PARA CINCO LOCAIS SEN USO DEFINIDO, SITO NA RÚA CAMPOS NOVOS, NÚMERO 9.

8. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE LEGALIZAR AS MODIFICACIÓNS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 5º DO EDIFICIO CON LICENZAS NÚMEROS 728/04 E 1241/04, CO FIN DE UNIR NUNHA AS VIVENDAS E e F, ASÍ COMO MODIFICACIÓNS INTERIORES DE VIVENDAS D e G, SENDO A LOCALIZACIÓN DA OBRA AVDA. DE MAGOI, NÚMERO 29.

PLANEAMENTO

9. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE DO QUINTEIRO 3202, FORMULADO DE OFICIO POR ESTE CONCELLO PARA A AGREGACIÓN DE DÚAS PARCELAS E ORDENACIÓN DE VOLUMETRÍA E ESTÉTICA NA RONDA DA MURALLA, 27-28, DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E REFORMA INTERIOR (PEPRI).

10. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE DO QUINTEIRO 3202, FORMULADO DE OFICIO POR ESTE CONCELLO PARA A AGREGACIÓN DE DÚAS PARCELAS E ORDENACIÓN DE VOLUMETRÍA E ESTÉTICA NA RONDA DA MURALLA, 29-30, DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E REFORMA INTERIOR (PEPRI).

ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO

CONTRATACIÓN E ASUNTOS XERAIS

11. PROPOSTA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL PARA A CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DO EVENTO “LUDUS PARTY 2007” NA CIDADE DE LUGO.

12. PROPOSTA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL PARA A CONTRATACIÓN DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A NORMALIZACIÓN E XESTIÓN INTEGRAL DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CONCELLO DE LUGO.

13. CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN E IMPLANTACIÓN DE DETERMINADOS EQUIPOS SERVIDORES E SISTEMAS DE ALMACENAMENTO PARA O CENTRO DE PROCESO DE DATOS DO CONCELLO DE LUGO MEDIANTE OPERACIÓN DE LEASING. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

14. CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE PROCESAMENTO EN CLÚSTER E GRANXA DE SERVIDORES DO CONCELLO DE LUGO. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

15. CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA OS CENTROS SOCIAIS E NAVES DE ASOCIACIÓNS DO CONCELLO DE LUGO. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DOS PREGOS DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS E DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO E A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS

ROGOS E PREGUNTAS

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 7 DE MARZO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTE Ó DÍA 28 DE FEBREIRO DE 2007.

ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRAS

2. LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN E DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN DE TALLER DE EDICIÓN DE PRENSA DIARIA CONSISTENTE NA CONSTRUCIÓN DUNHA NOVA NAVE EXENTA PARA ALMACÉN DE PAPEL, E REFORMA DAS ACTUAIS INSTALACIÓNS, CON LICENZAS NÚMEROS 321/97 E 89/00 PARA INSTALACIÓN DOUTRA MÁQUINA ROTATIVA PARA IMPRESIÓN DE PRENSA DIARIA NA IMPRENTA CON LICENZA DE APERTURA 79/2002, SITA NA RÚA DAS COSTUREIRAS, RUEIRO F, PARCELAS 2, 3 E 4, DO PARQUE EMPRESARIAL IN-F.

3. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN PARA RESTAURANTE, NO LOCAL NÚMERO 105 DO CENTRO COMERCIAL 'AS TERMAS', SITO NA AVDA. INFANTA ELENA, DUQUESA DE LUGO, NÚM. 93.

4. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN PARA UN ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE BÁSCULAS NA RÚA DO VIDRO, PARCELA 106, SUBPARCELA G.

5. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DUN ESTABLECEMENTO DE VENDA DE PRODUTOS CONXELADOS NA RÚA SAN ROQUE, NÚM. 66-BAIXO.

6. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DUN ALMACÉN DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS, MEDICAMENTOS E PREPARADOS DIETÉTICOS NA RÚA DAS CESTEIRAS, PARQUE EMPRESARIAL IN-F, RUEIRO C, PARCELA 1B.

7. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN PARA UN ALMACÉN PARA TABOLEIROS AGLOMERADOS DE MADEIRA NA RÚA DO COMERCIO, PARCELA 165.

8. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN PARA UNHA CAFETERÍA NA RÚA TINERÍA, NÚMEROS 7-9, BAIXO.

LICENZAS URBANÍSTICAS

9. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE RECTIFICACIÓN DE ERRO NO ACORDO NÚMERO 3/218 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA O DÍA 22 DE MARZO DE 2006, POLO QUE SE CONCEDÍA LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN RÚA ALCALDE JOSÉ NOVO FREIRE (PARCELAS 4-5 UNIDADE DE ACTUACIÓN CS-12).

10. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR NO NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE SANTA ENGRACIA+VEIGA+VILAMARCE, PARROQUIA DE SAN PEDRO DE SANTA COMBA.

11. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO NA CALZADA DAS GÁNDARAS, NÚMERO 79.

12. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA DE OBRA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN SOÑAR.

13. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA PARA LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLANTA SEMISOTO E PLANTA BAIXA E REFORMAS INTERIORES E DAS FACHADAS NA NAVE SITA NA ESTRADA DA CORUÑA, NÚMERO 119.

14. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA DE OBRAS PARA REFORMAS PARCIAIS PARA O MANTEMENTO DO USO, NO INTERIOR DAS PLANTAS SOTO, BAIXA, PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA DA EDIFICACIÓN EXISTENTE DESTINADA A SERVIZOS INFRAESTRUTURAIS DE TELECOMUNICACIÓNS, SITA NA RÚA RÍO NEIRA.

15. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DESESTIMACIÓN DE PRETENSIÓN FORMULADA REVOGATORIA DE LICENZA DE OBRAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR SITA NA RÚA MONDOÑEDO, NÚMERO 26.

16. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DESESTIMACIÓN DE RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA O ACORDO ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL POLO QUE SE DENEGA A LICENZA DE CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN CORVELLE-NADELA.

17. LICENZAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN: PROPOSTA DE CONCESIÓN PARA O EDIFICIO SITO NA RÚA BISPO DOUTOR BALANZÁ, NÚMEROS 21-23, AMPARADA NAS LICENZAS MUNICIPAIS 537/04 E 1171/06.

18. LICENZAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN: PROPOSTA DE CONCESIÓN PARA O EDIFICIO SITO NA ESTRADA DE PORTOMARÍN, NÚMEROS 5-7.

PLANEAMENTO

19. PROPOSTA DE APROBACIÓN DA DISOLUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA UNIDADE DE ACTUACIÓN CENTRO SUR-19 (CATASOL) DO PXOU VIXENTE.

XESTIÓN

20. "PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA UNIDADE DE ACTUACIÓN N-11". PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL.

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

ESTATÍSTICA

21. CONSULTA EN RELACIÓN COA NUMERACIÓN DUN GRUPO DE EDIFICACIÓNS EXISTENTES NA PARROQUIA DE SAN MARTIÑO DE CARBALLIDO.

ÁREA DE ECONOMÍA, EMPREGO E ZONA RURAL

CONTRATACIÓN E ASUNTOS XERAIS

22. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A RENOVACIÓN INTEGRAL DO TERREO DE XOGO DO CAMPO DE FÚTBOL DAS GÁNDARAS.

23. CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE VESTIARIOS NA ZONA DEPORTIVA DO RECINTO MUNICIPAL DE FRIGSA. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO TÉCNICO E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO E A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO E MEDIANTE CONCURSO. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN.

24. CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DA PIRINGALLA. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

FACENDA LOCAL

25. LICENZAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, Ó DENEGARSE A LICENZA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN SANTA CRISTINA DE SAN ROMÁN.

26. LICENZAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, Ó DENEGARSE A LICENZA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN SANTO MATÍAS - O VERAL.

27. LICENZAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, Ó DENEGARSE A LICENZA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, NO VERAL.

28. LICENZAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, Ó DENEGARSE A LICENZA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN RAMIL - SAN XOÁN DE TIRIMOL.

29. LICENZAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, Ó DENEGARSE A LICENZA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN SAN XULIÁN DE RUBIÁS.

30. LICENZAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, Ó DENEGARSE A LICENZA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN SAN XILLAO DE RUBIÁS.

31. LICENZAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, Ó DENEGARSE A LICENZA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN OMBREIRO.

32. LICENZAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, Ó DENEGARSE A LICENZA SOLICITADA PARA LEGALIZACIÓN DE PLANTA PRIMEIRA EN NAVE EXISTENTE SITA NA RÚA DOS CARPINTEIROS, 5.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA XURÍDICA

33. CONSTITUCIÓN EN PARTE NO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 125/2007, INTERPOSTO CONTRA O ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, DO 13 DE DECEMBRO DE 2006, SOBRE APROBACIÓN DOS CRITERIOS PARA O ABOAMENTO DUN COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE A DIVERSO PERSOAL DO CONCELLO E APROBACIÓN DA ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DO DITO COMPLEMENTO.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS

ROGOS E PREGUNTAS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 7 DE MAYO DE 2008 (ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO)


ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE ABRIL DE 2008.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y ZONA RURAL

LICENCIAS URBANÍSTICAS

2. LICENCIAS DE PARCELAMIENTO: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA PARCELAMIENTO DE DOS PARCELAS MATRICES SITAS EN EL NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE BOSENDE.

3. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA SUBSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EL EDIFICIO CON LICENCIAS NÚMEROS 520/61 Y 239/64, SITO EN LA CALLE OBISPO DOCTOR BALANZÁ, NÚMERO 13.

4. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA AMPLIACIÓN DE NAVES CONSTRUÍDAS CON LICENCIA NÚMERO 1218/05, SITUADAS SOBRE PARCELAS 24 Y 25, RESULTANTES DEL PARCELAMIENTO CON LICENCIA NÚMERO 387/05, SITO EN LA CALLE DE LOS CARROS, NÚMERO 1, PARCELAS 24 Y 25.

5. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO SITO EN LA CALLE TÚNEL DE OURAL, NÚMERO 6.

6. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA REFORMAS DE BAJO CUBIERTA EN EL EDIFICIO SITO EN LA CALLE ACEA DE OLGA, PARCELAS 10.D.5.B Y 10.D.4.B.2.

7. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, CON CARÁCTER PREVIO A LA ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN EL EDIFICIO SITO EN LA CALLE NUEVA, NÚMERO 5.

8. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE ESPACIO BAJO CUBIERTA PARA USO DE ROCHOS EN EL EDIFICIO SITO EN LA CALLE MARGARITA, NÚMERO 24.

PLANEAMENTO

9. PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL MODELO DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN MUNICIPAL (SISTEMA DE COMPENSACIÓN) EN EL POLÍGONO Nº 1, DEL SECTOR Nº II, DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO "IN-G".

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PERSONAL

10. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA TEMPORAL DE PLAZAS DE OFICIAL CONDUCTOR PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL.

11. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA TEMPORAL DE PLAZAS DE OFICIAL ALBAñIL PARA LA BRIGADA DE VÍAS Y OBRAS.

ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y FOMENTO

12. CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIODIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES. PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DO CONCURSO.

13. CONTRATACIÓN DE CONCIERTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XXXVI EDICIÓN DE LA SEMANA DE MUSICA DEL CORPUS LUCENSE "FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE LUGO". PROPUESTA DE ADXUDICACIÓN.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA XURÍDICA

14. CONSTITUCIÓN EN PARTE EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 272/2008, INTERPUESTO CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA, POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, DE LA SOLICITUD DE LOS RECURRENTES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO OPOSICIÓN A LA QUE SE REFIERE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 4/2007, DEL 20 DE ABRIL.

15. CONSTITUCIÓN EN PARTE EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 291/2008, INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DEL 17 DE ENERO DE 2008, POR EL QUE SE DENIEGA LA LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR EL RECURRENTE PARA LA CONSTRUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FAFIÁN-MAZOI.

MOCIONES, COMUNICACIONES Y PROPOSICIONES
 
RUEGOS Y PREGUNTAS

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 7 DE FEBREIRO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTE Ó DÍA 31 DE XANEIRO DE 2007.

ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

LICENZAS URBANÍSTICAS

2. LICENZAS DE PARCELAMENTO: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE PARCELAMENTO DA PARCELA MATRIZ SITA NA RÚA DA INDUSTRIA, PARCELA 107, EN DÚAS PARCELAS.

3. LICENZAS DE PARCELAMENTO: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE PARCELAMENTO DA PARCELA MATRIZ SITA NA CALZADA DAS GÁNDARAS, NÚMERO 79.

4. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DEMOLER NAVE SITA NA RÚA AGRICULTURA, PARCELA 107.

5. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DEMOLER ANEXO A NAVE SITA NA RÚA AGRICULTURA, PARCELA 107, A NOME DE "ABELOTA, S.L.".

6. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA READAPTACIÓN DE EDIFICIO COMPOSTO DE PLANTA BAIXA COMERCIAL E TRES PLANTAS ALTAS E BAIXO CUBERTA PARA TRES VIVENDAS, NA RÚA SAN PEDRO, Nº 64.

7. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA MODIFICACIÓNS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR NA PLANTA SOTO PARA NOVOS ROCHOS E PLANTA BAIXA PARA CAMBIO DE USO DE DOUS LOCAIS SEN USO DETERMINADO NA PLANTA BAIXA DO EDIFICIO CON LICENZA NÚMERO 569/05 A GARAXE APARCADOIRO EN GRAO PRIMEIRO E ROCHOS, SENDO A LOCALIZACIÓN DA OBRA CARRIL DO XUÍZO ESQUINA A RÚA PEONIL.

8. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO NA RÚA YÁÑEZ REBOLO, NÚMEROS 90-92.

9. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA LEGALIZACIÓN E TERMINACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR NO NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE SAN PEDRO DE ABAIXO+REMESAR, PARROQUIA DE SAN PEDRO DE MERA.

10. LICENZAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN: PROPOSTA DE CONCESIÓN PARA O EDIFICIO SITO NA RÚA XOSÉ FERRO, NÚMERO 8, AMPARADA NA LICENZA MUNICIPAL 948/03.

11. LICENZAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN: PROPOSTA DE CONCESIÓN PARA EDIFICACIÓNS SITAS NA RÚA CATASOL, 13 E 11, AMPARADAS NAS LICENZAS MUNICIPAIS 758/03 E 889/03.

12. LICENZAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN: PROPOSTA DE CONCESIÓN PARA O EDIFICIO SITO NA RÚA PEÑA ANDA, S/N, AMPARADA NAS LICENZAS MUNICIPAIS 758/03, 889/03 E 1502/06.

ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E PROTECCIÓN DA COMUNIDADE

PERSOAL

13. PROPOSTA DE APROBACIÓN DAS BASES E CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AUXILIARES DO FOGAR Ó LONGO DUN ANO.

ÁREA DE ECONOMÍA, EMPREGO E ZONA RURAL

CONTRATACIÓN E ASUNTOS XERAIS

14. ADQUISICIÓN DE VIVENDAS USADAS PARA ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DAS CONDICIÓNS TÉCNICAS E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO E A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO E MEDIANTE CONCURSO. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN.

15. CONTRATACIÓN DOS TRABALLOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA O DESEMPEÑO DE FUNCIÓNS SEGUNDO ESTABLECE O CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO ENTRE O CONCELLO DE LUGO E O CATASTRO EN MATERIA DE MANTEMENTO CATASTRAL, RELATIVO ÁS ALTERACIÓNS DE ORDE FÍSICA E ECONÓMICA E TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES TANTO DE NATUREZA URBANA COMO RÚSTICA. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

16. CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DAS OBRAS DE ORDENACIÓN DO TRÁFICO E MELLORA DE SEGURIDADE VIARIA NA INTERSECCIÓN DE AVENIDA DE GARABOLOS, RÚA REISEÑOR, RÚA CARAVEL E FLOR DE MALVA. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

17. CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A CAMPAÑA DE FORMACIÓN E FAMILIARIZACIÓN COAS NOVAS TECNOLOXÍAS E A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN DOS CIDADÁNS DE LUGO, DENTRO DO PROXECTO "CIDADE SINGULAR DE LUGO". PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DOS PREGOS DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS E DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO E A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA XURÍDICA

18. CONSTITUCIÓN EN PARTE NO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 31/2007, INTERPOSTO CONTRA OS DECRETOS DO TENENTE DE ALCALDE-DELEGADO DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E PROTECCIÓN DA COMUNIDADE NÚMEROS 681/2006, 683/2006, 684/2006, 708/2006, 720/2006, 749/2006, 750/2006, 754/2006 E 779/2006, DENEGATORIOS DA COMPENSACIÓN DUN DÍA DE DESCANSO.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS

ROGOS E PREGUNTAS

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 6 DE XUÑO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTE Ó DÍA 30 DE MAIO DE 2007.

ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRAS

2. LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE LICENZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN, E DE LICENZA DE OBRAS DE REFORMA DE NAVE EXISTENTE CON LICENZA ANTERIOR NÚMERO 503/2001, PARA UN ARQUIVO ALMACÉN NA RÚA DAS LEITEIRAS, PARCELA 3, DO PARQUE EMPRESARIAL IN-F, RUEIRO E.

3. LICENZAS DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUN COMERCIO POLO MIÚDO DE ARTIGOS DE AGASALLO E CONFECCIÓN NA RÚA DO CAMIÑO REAL, NÚMERO 68-BAIXO.

4. LICENZAS DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUNHA EXPOSICIÓN E VENDA DE COCHES NA AVENIDA DAS AMÉRICAS, NÚMERO 93- BAIXO.

5. LICENZAS DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUN CAFÉ BAR RESTAURANTE NA RÚA NICOMEDES PASTOR DÍAZ, NÚMERO 35-BAIXO.

6. LICENZAS DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUNHA VENDA E ALMACÉN DE PNEUMÁTICOS NA RÚA DAS CESTEIRAS, PARCELA 7, DO PARQUE EMPRESARIAL IN-F, RUEIRO C.

LICENZAS URBANÍSTICAS

7. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE RECTIFICACIÓN DE ERRO NO ACORDO NÚMERO 8/378 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA O DÍA 25 DE ABRIL DE 2007, POLO QUE SE CONCEDÍA LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO NA RÚA OTERO BESTEIRO, UA N-14.

8. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN SITA NA RÚA DA MILAGROSA, NÚMERO 79.

9. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE NAVE SEN USO DEFINIDO DE PLANTA BAIXA E PLANTA PRIMEIRA, NA RÚA DA INDUSTRIA, NÚMERO 90.

10. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN RÚA ILLA COELLEIRA, UNIDADE DE ACTUACIÓN S-2.

11. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA MODIFICACIÓN DE NAVE SEN USO DEFINIDO CON LICENZA NÚMERO 99/06, SITA NA RÚA DOS CARROS, POLÍGONO INDUSTRIAL DO CEAO, SECTOR IN-F, RUEIRO E, PARCELA 5.

12. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA IMPLANTACIÓN DO USO DE GARAXE APARCADOIRO EN GRAO 1º NO LOCAL 5 SITO NA PLANTA BAIXA DO PORTAL 3 DO EDIFICIO CONSTRUÍDO CON LICENZA NÚMERO 99/89, SITO NA RÚA SANTIAGO, NÚMERO 114.

13. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA REFORMA DE PORTAL DE ACCESO E INSTALACIÓNS DE ASCENSOR, NO EDIFICIO SITO NA RÚA PONTEVEDRA, NÚMERO 38.

14. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA READAPTACIÓN DE PLANTAS ALTAS DE EDIFICIO COMPOSTO DE PLANTA BAIXA PARA LOCAL COMERCIAL E TRES PLANTAS ALTAS E APROVEITAMENTO BAIXO CUBERTA PARA 4 VIVENDAS, SITO NA PRAZA MAIOR, NÚMERO 36.

15. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN VILAESTÉVEZ.

16. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN SANTA MARÍA DE MUXA.

17. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN SANTA ENGRACIA-SANTA COMBA.

18. LICENZAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN: PROPOSTA DE CONCESIÓN PARA O EDIFICIO SITO NA RUA XOSÉ NOVO FREIRE, 13-15, AMPARADA NAS LICENZAS MUNICIPAIS 391/06 E 205/07.

19. LICENZAS: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA A CORTA DE 45 ÁRBORES NA RÚA PINTOR CORREDOIRA, 4.

ÁREA DE ECONOMÍA, EMPREGO E ZONA RURAL

CONTRATACIÓN E ASUNTOS XERAIS

20. PROPOSTA DE PRÓRROGA POLO PRAZO DUN ANO DO CONTRATO SUBSCRITO COA EMPRESA ADXUDICATARIA DOS TRABALLOS DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO SISTEMA CENTRALIZADO DE TRÁFICO E CONTROL DE ACCESOS DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO.

21. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE LUGO E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC) PARA O DESENVOLVEMENTO DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LUGO. APROBACIÓN DA ACHEGA ECONÓMICA POR IMPORTE DE 28.235,59 EUROS EN FAVOR DA USC.

22. CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ANÁLISE DA CALIDADE DA AUGA DE CONSUMO HUMANO NO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA DE LUGO. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

FACENDA LOCAL

23. LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE FORMULADA PARA A DEVOLUCIÓN DAS CANTIDADES INGRESADAS EN CONCEPTO DE TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS, POR DESISTIR DA LICENZA DE OBRAS SOLICITADA.

INTERVENCIÓN

24. PROPOSTA DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN NÚMERO 3 DO ORZAMENTO XERAL DE 2007, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 92.646,38 EUROS.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA XURÍDICA

25. CONSTITUCIÓN EN PARTE NO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 344/2007, INTERPOSTO CONTRA O ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, DO 14 DE FEBREIRO DE 2007, POLO CAL SE APROBOU DEFINITIVAMENTE O PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA UNIDADE DE ACTUACIÓN CS-5.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS

26. PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SERVIZOS EXTRAORDINARIOS PERSOAL DO SERVIZO DE ACTAS E GOBERNO CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO PLENO EXTRAORDINARIO DO VINDEIRO DÍA 13 DE XUÑO DE 2007.

ROGOS E PREGUNTAS

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 6 DE FEBREIRO DE 2013 (EXTRACTO DE ACORDOS)


JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2008 (ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO)


ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONSAL AL DÍA 30 DE ENERO DE 2008.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y ZONA RURAL

LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS

2. LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN Y DE OBRAS PARA LEGALIZACIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO, CON LICENCIA DE INSTALACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 2007, SITA EN LA AVENIDA BENIGNO RIVERA, SIN NÚMERO.

3. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN ALMACÉN DE PRODUCTOS DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN EN LA CALLE DE LA INDUSTRIA PARCELA 95-B.

4. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN CON ACCESO DE VEHÍCULOS PARA CARGA Y DESCARGA EN LA AVENIDA DE LA CORUÑA, NÚM. 325 - BAJO.

5. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN ALMACÉN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN LA CALLE DE LAS COSTUREIRAS, PARCELA 20B, DEL CALLEJERO G DEL PARQUE EMPRESARIAL IN-F.

6. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UNA TIENDA DE CONGELADOS EN LA AVENIDA DE LA CORUÑA, NÚMERO 250 - BAJO.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

7. LICENCIA DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLER EDIFICACIÓN SITA EN LA RÚA FLOR DE MALVA, NÚMERO 1.

8. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA DESMONTAXE DE FACHADA Y VACIADO INTERIOR DEL EDIFICIO SITO EN LA RONDA MURALLA, NÚMERO 95.

9. LICENZAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA ADECUACIÓN PARA USO DE CENTRO SANITARIO DE DIÁLISE DE LA TOTALIDAD DE LA PLANTA BAJA Y ENTRESOLLADO ANEXOS EN LA EDIFICACIÓN SITA EN LA CALLE DE LAS FUENTES, NÚMEROS 22-24, ESQUINA CALLE ACACIA, NÚMEROS 1-3.

10. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE ENTRESOLLADO SIN USO DEFINIDO VINCULADO A LOCAL DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SITO EN LA AVDA. DE LA CORUÑA, NÚMERO 306.

11. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL HOGAR RESIDENCIA DE MAYORES DE LA MILAGROSA, SITO EN LA CALLE CURROS ENRÍQUEZ, NÚMERO 36.

12. LICENCIA DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA NÚMERO 1129/03, PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA CALLE TINERÍA, NÚMEROS 7-9.

13. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN CS-6, PARCELA 4.

14. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CAMBIO DE USO DE COMERCIAL A GARAJE APARCAMIENTO EN GRADO PRIMERO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE AMENDOEIRA, NÚMERO 26.

PLANEAMENTO

15. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN CENTRO SUR-19 (CATASOL) DEL PXOU VIGENTE.

16. MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN NORTE-1 Y NORTE-2 (GARABOLOS) DEL PXOU VIGENTE, PROMOVIDO POR EL INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO DE LA CONSELLERÍA DE VIVIENDA Y SUELO DE LA JUNTA DE GALICIA: PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL.

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PERSONAL

17. NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

18. PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DE LA SECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN, POR MOR DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL 2008.

19. PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR EL CONSERJE DEL COLEGIO DE CASÁS.

ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONTRATACIÓN Y ASUNTOS GENERALES

20. REVISIÓN DE PRECIOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LOS SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LUGO Y LA XESTIÓN DE SUS RESIDUOS, PARA EL Año 2007.

21. REVISIÓN ANUAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LOS FUNCIONARIOS INTEGRADOS Y OTROS DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

22. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA, ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS LLEVADAS A CABO POLA CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN POR MOR DEL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR.

23. DENUNCIA DEL VENCEMENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CORRESPONSAL A LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE APARCAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE EXPENDEDORES DE TÍCKETS.

24. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE UN CENTRO DE CONVIVENCIA Y CASA DE LAS LENGUAS EN EL BARRIO DE LA PIRINGALLA EN LUGO. CORRECCIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NÚMERO 11/844 DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2007.

25. ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS USADAS PARA ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DEL PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ CÓMO DEL GASTO Y LA ADXUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y MEDIANTE CONCURSO. APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

26. CORRECCIÓN DEL ERROR PRODUCIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CORRESPONSAL A LA EXECUCIÓN DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO DE LA PUERTA DE LUGO-CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA DE LUGO.

27. CORRECCIÓN DEL ERROR PRODUCIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CORRESPONSAL ÓS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO PREVIA SELECCIÓN DE LA IDEA ARQUITECTÓNICA.

HACIENDA LOCAL

28. LICENCIAS URBANÍSTICAS: PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE LA PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO 19/62 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DEL 23 DE ENERO DE 2008.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA XURÍDICA

29. CONSTITUCIÓN EN PARTE EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 828/2007, INTERPUESTO CONTRA EL DECRETO NÚMERO 378/2007, DE LA TENENTA DE ALCALDE DELEGADA DE LA ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, DEL 7 DE AGOSTO DE 2007, DESESTIMATORIO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL DECRETO NÚMERO 299/2007 DEL LIBRO DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE HACIENDA LOCAL, AGUAS Y SANEAMIENTO, POR EL QUE SE ACUERDA TENER POR DESISTIDO AL RECURRENTE DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO SITO EN LA RÚA MONTERO RÍOS, 16.

MOCIONES, COMUNICACIONES Y PROPOSICIONES

RUEGOS Y PREGUNTAS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2008 (ORDEN DEL DÍA)


ORDEN DEL DÍA

 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE JULIO DE 2008.

ÁREA DE URBANISMO

LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS

 2. LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN Y DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO PARA UN CENTRO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA EN LA PROVINCIA EN LAS AREEIRAS.

 3. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UNA EXPOSICIÓN Y VENTA DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS EN LA RONDA DE LA MURALLA, NÚM. 33 - BAJO.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

 4. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN CALLE TINO GRANDÍO, NÚMEROS 10-12.
 
 5. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA AMPLIACIÓN DE UNA PLANTA EN EL EDIFICIO SITO EN LA AVDA. DE LA CORUÑA, NÚMEROS 55-57, Y CALLE LUIS SEOANE, NÚMERO 2.
 
 6. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE ALPENDRE PARA APEROS AGRÍCOLAS EN LA PARCELA 159, POLÍGONO 501, SITA EN ADAI-PORTOMEILÁN.
 
 7. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ENTRESOLLADO SIN USO DEFINIDO CON DESVINCULACIÓN DE PLANTA BAJA Y DIVISIÓN DE DOS LOCALES EN LA CALLE MONTIRÓN, NÚMEROS 65-67.

 8. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CAMBIO DE USO DE COMERCIAL A GARAJE APARCAMIENTO EN GRADO PRIMERO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE RAMÓN MONTENEGRO, NÚMERO 11.

ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y FOMENTO

 9. PROPUESTA DE ACUERDO ENTRE LA CONCEJALÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE GALICIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LUGO PARA EL CAMBIO DE TITULARIDAD DEL TRAMO DE LA RONDA DE LA MURALLA COMPRENDIDO ENTRE LA PORTA DE SANTIAGO Y LA PUERTA DE SAN PEDRO.

10. PROPUESTA DE ENAJENACIóN POR VENTA DIRECTA DE PARCELA SOBRANTE SITA EN LA PERPENDICULAR A LA CALLE DE LA BRÉTEMA.

INTERVENCIÓN

11. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, NÚMERO 7, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR IMPONERTE DE 6.000,00 EUROS, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2008.

ÁREA DE MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

MUJER

12. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ EN MATERIA DE IGUALDAD.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA JURÍDICA

13. CONSTITUCIÓN EN PARTE  EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 100/2007, INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, SOBRE APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

SECRETARÍA GENERAL

14. EXPEDIENTE INFORMATIVO EN MATERIA DE PERSONAL.

MOCIONES, COMUNICACIONES Y PROPOSICIONES

15. PROPUESTA DE APOYO A LA CANDIDATURA DEL DESCENSO DEL RÍO SELLA PARA EL PREMIO DE PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS 2008, DE LA FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS.

RUEGOS Y PREGUNTAS

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 5 DE SETEMBRO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTE Ó DÍA 29 DE AGOSTO DE 2007.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUTURAS E ZONA RURAL

LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRAS

2. LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN E DE LICENZA DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN E REFORMA DE CORTE, ZONA DE MUNGUIDURA E FOSA DE XURRO EN CUMBRAOS, SANTALLA DE CUÍÑA.

LICENZAS URBANÍSTICAS

3. LICENZAS DE OBRAS: RECTIFICACIÓN DE ERRO NO ACORDO NÚMERO 6/655 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NA SESIÓN CELEBRADA O DÍA 11 DE XULLO DE 2007, POLO QUE SE CONCEDÍA LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO NA RÚA MAR CANTÁBRICO, NÚMEROS 23-31.

4. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DESMONTE, CIMENTACIÓN E MUROS DE CONTENCIÓN ATA O NIVEL DE RASANTE, NA RÚA ARMÓRICA, NÚMEROS 47, 49 E 51.

5. LICENZAS DE OBRAS: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DEMOLICIÓN DA EDIFICACIÓN SITA NA PRAZA CONDE FONTAO, NÚMERO 8.

6. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA NAVE INDUSTRIAL SEN USO DEFINIDO, NA RÚA DA AGRICULTURA, PARCELA 107, DO POLÍGONO INDUSTRIAL DO CEAO.

7. LICENZAS DE OBRAS: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUÍR UNHA NAVE INDUSTRIAL, SEN USO DEFINIDO, NA RÚA DAS LEITEIRAS, PARCELA 3, RUEIRO G.

8. LICENZAS DE OBRAS: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA INSTALACIÓN DUN ASCENSOR NO EDIFICIO SITO NA RÚA PORTUGAL, NÚMERO 47.

9. LICENZAS DE OBRA: ORDENAR A INTERRUPCIÓN DO PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DA LICENZA PARA AMPLIACIÓN DE ENTRESOLLADO SEN USO DEFINIDO E LEGALIZACIÓN DE OBRAS NO EDIFICIO CON LICENZA MUNICIPAL NÚMERO 377/80, SITO NA RÚA CENTOLO, NÚMERO 9.

10. LICENZAS DE OBRAS: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, NA ESTRADA DE FRIOL.

11. LICENZAS DE OBRAS: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN BOSENDE.

12. LICENZAS DE OBRAS: PROPOSTA DE DENEGACIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR, NON VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN MONTECELOS, PARCELA NÚMERO 16.

ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO

CONTRATACIÓN E ASUNTOS XERAIS

13. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE LUGO E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC), PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIA MUNICIPAL.

14. CONCURSO CONVOCADO PARA O ALLEAMENTO DE PARCELAS MUNICIPAIS PARA A CONSTRUCIÓN DE VIVENDAS. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

15. PRÓRROGA DO CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUBSCRITO CON "FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL" POLO PRAZO DE UN ANO, CONTADO DENDE O 2 DE SETEMBRO DE 2007.

ÁREA DE CULTURA, TURISMO E EDUCACIÓN

CULTURA

16. PROPOSTA DE DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA OUTORGAMENTO DE LICENZAS PARA POSTOS NO RECINTO FEIRAL DE SAN FROILÁN DECLARADOS DESERTOS NA LICITACIÓN CONVOCADA.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS

ROGOS E PREGUNTAS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2008 (ORDEN DEL DÍA)


ORDEN DEL DÍA

 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2008.

ÁREA DE URBANISMO

LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS

 2. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE VENTA POR EL MIÚDO DE PRODUCTOS PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIA, SILVÍCOLA Y DE XARDINERÍA, COMO AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA NÚMERO 366/02 DE VENTA POR EL JUNTO DE ABONOS NO ORGÁNICOS Y CEREALES, SITA EN LA AVENIDA BENIGNO RIVERA NÚMERO 23.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

 3. LICENCIAS DE PARCELAMIENTO: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA PARCELAMIENTO DE LA PARCELA MATRIZ SITA EN LA CALLE DEL VALIÑO.

 4. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLER EDIFICACIÓN SITA EN LA CALLE MILAGROSA, NÚMERO 30.

 5. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLER FORJADO EN PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO SITO EN LA AVDA. DE MAGOI, NÚMERO 29.

 6. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR  EN EDIFICIO CON LICENCIAS NÚMEROS 725/79 (El Nº 186) Y LICENCIA NÚMERO 878/86 (El Nº 188) CON DISPOSICIÓN DE ÚNICO NÚCLEO DE ESCALERAS PARA AMBOS EDIFICIOS, SITOS EN LA CALLE LAMAS DE PRADO, NÚMEROS 186-188.
 
 7. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUÍR UN EDIFICIO EN LA CALLE CAMIÑO DE ROMAI-RÚA TRES MARÍAS Y CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD.
 
 8. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA REESTRUTURACIÓN TOTAL, POR CAMBIO EN EL PROGRAMA DE USOS DE EDIFICIO SITO EN LA CALLE DEL MIÑO, NÚMERO 23.
 
 9. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE CABANAS, PARROQUIA DE SAN PEDRO DE SANTA COMBA.
 
10. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE SEOANE, PARROQUIA DE SAN XOÁN DEL ALTO.
 
11. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE LOCAI, PARROQUIA DE SANTA MARÍA ALTA.
 
12. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE CUESTA EN EL ESPACIO EXTERIOR, AVANCE DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, Y OTRAS OBRAS EN EL EDIFICIO SITO EN EL POLÍGONO DEL SAGRADO CORAZÓN, NÚMEROS 15-16.
 
13. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN PARA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO CON LICENCIA NÚMERO 137/07 SITO EN LA CALLE OTERO BESTEIRO ESQUINA CAMIÑO DE PIPÍN.

14. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE DENEGACIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE STAND ALMACÉN PARA HERRAMIENTAS AGROFORESTALES EN MARCOI-SANTA MARÍA ALTA.

ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y FOMENTO

15. PROPUESTA DE PRÓRROGA POR EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES CONTADOS DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 HASTA EL 17 DE MAYO DE 2009 DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS LLEVADAS A CABO POLA CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN.

16. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE XUÑO DE 2008 Y EL 26 DE XUÑO DE 2009 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES CENTROS MUNICIPALES.

17. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE XUÑO DE 2008 Y EL 26 DE XUÑO DE 2009 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

18. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JULIO DE 2008 Y EL 23 DE JULIO DE 2009 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO POR EL CONCIERTO DE CINCO PLAZAS PARA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN RÉGIMEN DE ATENCIÓN DIÚRNA.

19. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2009 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA ENCARGADA DEL SERVICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COCIÑA EN LA GARDERÍA MUNICIPAL.

20. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE AGOSTO DE 2008 Y EL 24 DE AGOSTO DE 2009 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA ENCARGADA DEL SERVICIO DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEñANZA DEPORTIVA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE "AS PEDREIRAS".

21. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DE 2008 Y EL 31 DE JULIO DE 2009 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA ENCARGADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS AL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL ANTONIO GANDOY.

22. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Á GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DEL CENTRO DE DÍA ANTONIO GANDOY PARA Lo PERÍODO QUE VA DESDE EL 1 DE XUÑO DE 2008 Y EL 31 DE MAYO DE 2009.

23. PROPUESTA DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LOS SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LUGO Y DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA MISMA, PARA EL AÑO 2008.

24. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LOCAL PARA CAFETERÍA - RESTAURANTE EN EL COMPLEJO CEI - NODUS - PARQUE DE BOMBEROS. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO Y DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DEL GASTO Y LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

25. CONTRATACIÓN DE LA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTÍS Y PAVIMENTO CONTINUO DE SEGURIDAD EN EL XARDÍN DE GALLEGO TATO EN EL AYUNTAMIENTO DE LUGO. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LOS PLIEGOS DE PRESCRICIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DEL GASTO Y LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

26. CONTRATACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE LUGO DENTRO DE LA SERIE "CIUDADES CON ENCANTO" DE "EL PAÍS AGUILAR". PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL.

HACIENDA LOCAL

27. LICENCIAS URBANÍSTICAS: PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TASA POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS E IMPUESTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIONES Y OBRAS, AL DECLARARSE LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE PARA RELLENO DE HINCA SITA EN NUEVO-SANTA COMBA.

INTERVENCIÓN

28. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 9, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2008.

MOCIONES, COMUNICACIONES Y PROPOSICIONES

RUEGOS Y PREGUNTAS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2008 (ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO)


XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 5 DE DECEMBRO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTE Ó DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2007.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUTURAS E ZONA RURAL

LICENZAS DE ACTIVIDADE

2. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUN TALLER DE MANTEMENTO DE CAMIÓNS E TURISMOS NA RÚA DOS CARROS, RUEIRO E, PARCELA 5, DO PARQUE EMPRESARIAL IN-F.

LICENZAS URBANÍSTICAS

3. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DEMOLER EDIFICACIÓN NA RÚA XOANA DE CASTRO, NÚMERO 10.

4. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DEMOLER EDIFICACIÓN NA RÚA CASTELAO, NÚMERO 50.

5. LICENZAS OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE CONSTRUCIÓN DUNHA NAVE DE PLANTA BAIXA SEN USO DETERMINADA, NA RÚA DA FACTORÍA, PARCELA 127, DO POLÍGONO INDUSTRIAL DO CEAO.

6. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR E DESPACHO PROFESIONAL AFECTO Ó USUARIO DA VIVENDA, NA PARCELA 3.A.1.A, DO POLÍGONO DE ACEA DE OLGA.

XESTIÓN

7. PROXECTO DE LIÑA ELÉCTRICA SOTERRADA DE 20 KV. DESVÍO DE TRAMO DA LIÑA DE M.T. AÉREA (DOBRE CIRCUÍTO) PASÁNDOA A INSTALACIÓN SOTERRADA. RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO PROXECTO ANTERIORMENTE CITADO MEDIANTE O “PROXECTO DE LIÑA SOTERRADA DE ALTA TENSIÓN (20KV), PARA SUBSTITUCIÓN DE DOBRE CIRCUÍTO AÉREO (20KV). TRAMO QUE DESCORRE POLA ÁREA RESIDENCIAL LOUZANETA. LUGO.” .

ÁREA DE MULLER E BENESTAR SOCIAL

SERVIZOS SOCIAIS

8. INADMISIÓN A TRÁMITE DA SOLICITUDE DE REVISIÓN PRESENTADA CONTRA O DECRETO DA ALCALDÍA Nº 57/2007 DO LIBRO DE RESOLUCIÓNS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN-FOMENTO DITADA POLO TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ÁREA POLO QUE SE CONVOCAN AS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA E AFECTADAS DE GRAVES DIFICULTADES DE MOBILIDADE PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN TAXI ADAPTADO-EXERCIZO 2007.

ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO

CONTRATACIÓN E ASUNTOS XERAIS

9. REVISIÓN DE PREZOS PARA ACTUALIZACIÓN DO CONTRATO SUBSCRITO COA EMPRESA ENCARGADA DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN DA SALA DE CONTROL DE TRÁFICO DO CONCELLO DE LUGO PARA A ACTUALIZACIÓN DO CONTRATO NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE O 1 DE AGOSTO DE 2007 E O 31 DE XULLO DE 2008.

10. REVISIÓN DE PREZOS PARA A ACTUALIZACIÓN DO CONTRATO ASINADO COA ADXUDICATARIA DO SERVIZO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN E DESINFECCIÓN PARA O PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE O 27 DE XULLO DE 2007 E O 26 DE XULLO DE 2008.

11. CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE LUGO E “AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE S.A”, PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTUACIÓN ABASTECEMENTO DE AUGA A LUGO (SEGUNDA FASE).

12. CONTRATACIÓN DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REALIZACIÓN DA CAMPAÑA DE FORMACIÓN E FAMILIARIZACIÓN COAS NOVAS TECNOLOXÍAS E A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN DOS CIDADÁNS DE LUGO DENTRO DO PROXECTO “LUGO DIXITAL”. ADXUDICACIÓN.

13. CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE LOCAIS E FACHADAS NA TORRE DE ESCALADA NO RECINTO MUNICIPAL DE FRIGSA (LUGO). PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO TÉCNICO E DOS PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO E A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN.

14. CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE LUGO. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO CONTRATO.

15. CONTRATACIÓN DUN SERVIZO BÁSICO DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES E ARBORADO VIARIO NO CONCELLO DE LUGO. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

INTERVENCIÓN

16. MODIFICACIÓN NÚMERO 9 DO ORZAMENTO XERAL DE 2007, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 1.227.868,88 EUROS.

ÁREA DE ALCALDÍA

ASESORÍA XURÍDICA

17. CONSTITUCIÓN EN PARTE NO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 838/2007, INTERPOSTO CONTRA O ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, ADOPTADO NA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADO O DÍA 29 DE AGOSTO DE 2007, DENEGATORIO DA LICENZA SOLICITADA PARA A MODIFICACIÓN DA LICENZA DE OBRAS NÚMERO 781/05, PARA REFORMA DE ACCESOS E INSTALACIÓN DE ASCENSOR NO EDIFICIO SITO NA RONDA DA MURALLA, 158.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS

ROGOS E PREGUNTAS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 4 DE JUNIO DE 2008 (ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO)


ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE MAYO DE 2008.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y ZONA RURAL

LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS

 2. LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN DE UN ALMACÉN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICAMENTOS Y PREPARADOS DIETÉTICOS, Y DE LICENCIA DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA NAVE SITA EN LA CALLE DE LOS TORNEIROS, PARCELA 17.

 3. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA UN CAFÉ BAR EN LA CALLE GARCÍA ABAD, NÚM. 27 - BAJO.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

 4. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLER UNA EDIFICACIÓN SITA EN LA CALLE TRES MARÍAS, NÚMERO 95, Y UN GALPÓN SITO EN LA CALLE TRES MARÍAS ESQUINA CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD.
 
 5. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN LA AVDA. CORUÑA, NÚMERO 52.
 
 6. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA NÚMERO 431/06, DE EDIFICIO SITO EN LA CALLE LAMAS DE PRADO ESQUINA CALLE DOÑA URRACA.
 
 7. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA AMPLIACIÓN DE ALPENDRE EXISTENTE SITO EN SAN VICENTE DE COEO, NÚMERO 14.
 
 8. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO, NÚMERO 10.
 
 9. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA  REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA, SITA EN LA CALLE PADRE SARMIENTO, NÚMERO 16.
 
ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y FOMENTO

10. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REXENERACIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS EN LA CALLE FERNANDO ESQUÍO. PROPUESTA DE ADXUDICACIÓN.

11. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REXENERACIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS EN FRIGSA. PROPUESTA DE ADXUDICACIÓN.

12. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA "FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)" Y EL AYUNTAMIENTO DE LUGO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS DE LOS PROGRAMAS "LUGO EN ACCIÓN" Y "ELIGE".

HACIENDA LOCAL

14. LICENCIAS URBANÍSTICAS: RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN EL QUE INSTA LA RECTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2008, EN CONCEPTO DE TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS E IMPUESTO SOBRE CONSTRUCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, POR LA LICENCIA PARA REESTRUTURACIÓN TOTAL, RECONSTRUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DOS INMUEBLES EN LA CALLE DE LA REINA, NÚMEROS 17 Y 19, POR IMPORTE TOTAL DE 20.975,60 ", POR MOR DE LA APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL 95% PARA OBRAS INCLUÍDAS DENTRO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR (PEPRI).

MOCIONES, COMUNICACIONES Y PROPOSICIONES

RUEGOS Y PREGUNTAS

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 4 DE XULLO DE 2007 (ORDE DO DÍA E EXTRACTO)


ORDE DO DÍA
1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTES ÓS DÍAS 27 E 29 DE XUÑO DE 2007, RESPECTIVAMENTE.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUTURAS E ZONA RURAL

LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRAS


2. LICENZAS DE ACTIVIDADE E DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN E DE OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA E ADAPTACIÓN Ó CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN, DO CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL, SITO NO PASEO DOS ESTUDIANTES.

3. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUN ESTABLECEMENTO DE VENDA POLO MIÚDO DE ARTIGOS DE CONFECCIÓN, NO LOCAL NÚMERO 35 DO CENTRO COMERCIAL “AS TERMAS”, SITO NA AVDA. INFANTA ELENA, DUQUESA DE LUGO, NÚMERO 93.

4. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUN ESTABLECEMENTO DE VENDA POLO MIÚDO DE ARTIGOS DE CONFECCIÓN, NO LOCAL NÚMERO 32 DO CENTRO COMERCIAL “AS TERMAS”, SITO NA AVDA. INFANTA ELENA, DUQUESA DE LUGO, NÚM. 93.

5. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA DE INSTALACIÓN DA ACTIVIDADE DUN ESTABLECEMENTO DE VENDA POLO MIÚDO DE ARTIGOS DE CONFECCIÓN, NO LOCAL NÚMERO 34 DO CENTRO COMERCIAL “AS TERMAS”, SITO NA AVDA. INFANTA ELENA, DUQUESA DE LUGO, NÚMERO 93.

6. LICENZA DE ACTIVIDADE: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA MUNICIPAL DE ACTIVIDADE DE TALLER MECÁNICO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS NA ESTRADA VELLA DE SANTIAGO NÚMERO 170, BAIXO.

LICENZAS URBANÍSTICAS

7. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS NOS POLÍGONOS 1, 3 E 5, DE PARADAI.

8. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS SITAS NA RÚA PARADAI DE ARRIBA, NÚMEROS 9-10-12-16-14-18-20-22-23-24-25.

9. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DEMOLER A EDIFICACIÓN SITA NA AVDA. DA CORUÑA, NÚMERO 52.

10. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DESMONTE E EXECUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN NA PROLONGACIÓN RÚA SALVADOR DE MADARIAGA U.A. CS-6, PARCELA 4.1.

11. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA DESMONTE DE TERREOS E CONSTRUCIÓN DE POZOS DE CIMENTACIÓN CON BALDEIRADO PARA VIGAS RIOSTA, NA RÚA DAS LEITEIRAS, PARCELA 3, RUEIRO G.

12. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO NA AVDA. DA CORUÑA, 55-57, E RÚA LUÍS SEOANE, NÚMERO 2.

13. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE TRES PLANTAS SOTO, COMO PRIMEIRA FASE DE AMPLIACIÓN EN ALTURA PARA EDIFICIO QUE SE VAI SITUAR NA UNIDADE DE ACTUACIÓN CS-15, RÚA B, PARCELA 9, BLOQUE 5-2.

14. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA AMPLIACIÓN DE SOTO PARA GARAXE APARCADOIRO E ROCHOS E MODIFICACIÓN DA PLANTA BAIXA E ENTRESOLLADO NO EDIFICIO CON LICENZA NÚMERO 466/06, SITO NA AVDA. DA REPÚBLICA ARGENTINA, NÚMERO 8.

15. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA MANTEMENTO E REFORMA DA CUBERTA DO INSTITUTO SECUNDARIO “LUCUS AUGUSTI”, SITO NA AVDA. RODRÍGUEZ MOURELO.

16. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA INCORPORACIÓN DE SEGUNDO ACCESO A LOCAIS DE ENTRESOLLADO INDEPENDENTE SEN USO DEFINIDO, SITO NO SEGUNDO BLOQUE DA EDIFICACIÓN CON LICENZAS NÚMEROS 24/04 E 987/01, SITO NA RÚA CÍRCULO DAS ARTES ESQUINA AVDA. DE MADRID, POLÍGONO AUGAS FÉRREAS, PARCELA C-2.

17. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA IMPLANTACIÓN DO USO DE GARAXE APARCADOIRO EN GRAO 1º E ROCHOS EN PARTE DA PLANTA ENTRESOLLADO DO EDIFICIO CON LICENZA NÚMERO 1175/00 E 1352/01 VINCULADA Á PLANTA SOTO 3 DO EDIFICIO CON LICENZA 828/02 TAMÉN DE USO DE GARAXE APARCADOIRO E ROCHOS, SENDO A LOCALIZACIÓN DA OBRA RÚA RÍO SIL, NÚMERO 43.

18. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE ESCALEIRA DE VINCULACIÓN E USO PRIVADO DE SENLLOS LOCAIS DE PLANTA BAIXA E ENTRESOLLADO NA EDIFICACIÓN CON LICENZA NÚMERO 1162/03, SITO NA RÚA SALVADOR DE MADARIAGA, NÚMERO 1, LOCAL 8, E LOCAL E.

19. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR NO EDIFICIO CON LICENZA DE OBRA NÚMERO 271/04, SITO NA RONDA DO CARME, NÚMERO 7.

20. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA REESTRUTURACIÓN TOTAL POR CAMBIO DE USO DE EDIFICIO DESTINADO A BAR EN PLANTA BAIXA E VIVENDAS EN PLANTAS ALTAS A LOCAL SEN USO NA PLANTA BAIXA E VIVENDA UNIFAMILIAR NAS PLANTAS ALTAS, SITO NA RINCONADA DO MIÑO, NÚMERO 4.

21. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA RECONSTRUCIÓN DE EDIFICIO COMPOSTO DE PLANTA BAIXA PARA LOCAL SEN USO DEFINIDO E DÚAS PLANTAS ALTAS E APROVEITAMENTO BAIXO CUBERTA PARA DÚAS VIVENDAS, UNHA EN DÚPLEX, COMO MODIFICACIÓN DA LICENZA DE OBRA NÚMERO 174/06, SENDO A LOCALIZACIÓN DA OBRA RÚA TINERÍA, NÚMERO 24.

22. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA REESTRUTURACIÓN PARCIAL POR CAMBIO DE USO DE EDIFICIO DESTINADO A BAR EN PLANTA BAIXA E VIVENDAS EN PLANTAS ALTAS A LOCAL SEN USO NA PLANTA BAIXA E VIVENDAS NAS PLANTAS ALTAS, SENDO A LOCALIZACIÓN DA OBRA RÚA TINERÍA, NÚMERO 36-RINCONADA DO MIÑO, 2.

23. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA MODIFICACIÓN DA LICENZA DE OBRA NÚMERO 585/06, CONSISTENTE EN LEGALIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PENDENTE EN RAMPLA DE SOTO 1, NO EDIFICIO SITO NA RÚA ÁLVARO GIL ESQUINA RÚA RAMÓN PIÑEIRO, UNIDADE DE ACTUACIÓN N-18.

24. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA LEGALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR SITA EN VILAESTÉVEZ-SAN XOÁN DO ALTO.

25. LICENZAS DE OBRA: PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CAMBIO DE USO DE OFICINAS A VIVENDA NO PISO 1ºA DO EDIFICIO CON LICENZAS DE OBRA NÚMEROS 448/99, 164/00 E 974/01, SITO NA RÚA DO TEATRO, 9.

26. LICENZAS DE OBRA PROPOSTA DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CAMBIO DE USO DE OFICINAS A VIVENDA NO PISO 3ºA DO EDIFICIO CON LICENZAS DE OBRA NÚMEROS 448/99, 164/00 E 974/01, SITO NA RÚA DO TEATRO, 9.

XESTIÓN

27. “PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA UNIDADE DE ACTUACIÓN CN-7”. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL.

28. “PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA UNIDADE DE ACTUACIÓN N-26”. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL.

29. “PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO SECTOR NÚMERO 1 DO SUNP RESIDENCIAL NORTE-B EN LUGO”. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL.

30. PROXECTO DE OBRAS ORDINARIAS DE “L.M.T. E C.T. CONXUNTO ETNOGRÁFICO MAZO DE SANTA COMBA”. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL.

31. EXPEDIENTE CONTRADITORIO DE RUÍNA DO INMOBLE NÚMERO 82 DA RÚA ARMÓRICA. PROPOSTA DE DECLARACIÓN DE RUÍNA ECONÓMICA.

ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO

CONTRATACIÓN E ASUNTOS XERAIS

32. PROPOSTA DE CORRECCIÓN DE ERRO DETECTADO NO ACORDO 20/522 DO 06.06.2007 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL POLO QUE SE APROBOU A PRÓRROGA POLO PRAZO DUN ANO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ASINADO COA SOCIAL ENCARGADA DOS TRABALLOS DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO SISTEMA CENTRALIZADO DE TRÁFICO E CONTROL DE ACCESOS DO CONCELLO DE LUGO.

33. CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE SINALIZACIÓN HORIZONTAL DA CIDADE DE LUGO: PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN

34. PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE “ARRANXO DE CAMIÑOS NA C.P. DE POUTOMILLOS, NO CONCELLO DE LUGO”.

ÁREA DE ALCALDÍA

ACTAS E GOBERNO

35. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO RÉXIME DE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES NA ZONA RURAL.

ASESORÍA XURÍDICA

36. CONSTITUCIÓN EN PARTE NO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 226/2007, INTERPOSTO CONTRA O ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, DO 3 DE XANEIRO DE 2007, DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POLOS RECORRENTES CONTRA O ACORDO DA DITA XUNTA DO 5 DE XULLO DE 2006, SOBRE “APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE REPARCELACIÓN DO POLÍGONO 4 DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU DE LUGO NA ZONA DE PARADAI”.

MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS

ROGOS E PREGUNTAS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2009 (ORDEN DEL DÍA)


ORDEN DEL DÍA

 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE MARZO DE 2009.

ÁREA DE URBANISMO

LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS

 2. LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN Y DE LICENCIA DE OBRAS PARA SILOS FORRAXEIROS Y AMPLIACIÓN DE CORTE Y ALMACÉN CON LICENCIA DE INSTALACIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2001, SITA EN FONTE DEL MORO, SAN PEDRO DE SOÑAR.

3. LICENCIAS DE ACTIVIDAD: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN, APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN LA CALLE CONCEPCIÓN ARENAL, NÚMERO 58, ENTRESUELO B.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

4. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA REFORMA Y ADECUACIÓN PARCIAL DE EDIFICIO EXISTENTE EN EL IES "FINCAS PULPEIRO", SITO EN LA CALLE ORQUÍDEA, S/N.

5. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA REFORMA DE PLANTA TERCERA DEL EDIFICIO CON LAS LICENCIAS NÚMEROS 454/74, 473/81 Y 356/88,  CON AUMENTO DE VOLUMEN DE LA PLANTA BAJO CUBIERTA PARA USO DE VIVIENDA VINCULADA Á PLANTA INFERIOR, EN LA CALLE DE LA POMBA, NÚMERO 40.

6. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN    DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN LA CALLE MARGARITA-RÚA MAGNOLIA, NÚMEROS 72-74.

7. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA SUBSTITUCIÓN  DE EDIFICIO COMPUESTO DE PLANTA BAJA PARA LOCAL EN USO DEFINIDO Y DÚAS PLANTAS ALTAS Y ÁTICO PARA DÚAS VIVIENDAS, EN LA CALLE CAMPO CASTELO, NÚMERO 27.

8. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE FORJADO DE ENTRESUELO QUE UNE OTROS DOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO CON LICENCIAS NÚMEROS 1342/01, 1332/02 Y 153/06, SITO EN LA CALLE TUI, NÚMERO 34.

9. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE DENEGACIÓN DE LICENCIA  PARA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO EN LA CALLE ÁLAMO, NÚMERO 32.

ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

HACIENDA LOCAL

LICENCIAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TASA POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS E IMPUESTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIONES Y OBRAS, AL DENEGARSE LA LICENCIA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, NO VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN BOSENDE.

11. LICENCIAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TASA POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS E IMPUESTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIONES Y OBRAS, AL DENEGARSE LA LICENCIA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, NO VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN MONTECELOS, PARCELA NÚMERO 16.

12. LICENCIAS URBANÍSTICAS: REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE TASAS POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS E IMPUESTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIONES Y OBRAS, POR IMPONERTE TOTAL DE 4.273,03€, AL DENEGARSE LA LICENCIA SOLICITADA PARA CONSTRUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VIADOR.

ÁREA DE ALCALDÍA

ACTAS Y GOBIERNO

13. POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE LA PROPOSICIÓN NORMATIVA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO QUE CONTÉN UN PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ARTÍCULO 94 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL PLENO).

MOCIONES, COMUNICACIONES Y PROPOSICIONES

RUEGOS Y PREGUNTAS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2009 (ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO)


ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE La SESIÓN COMúN DE LA XUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CORRESPONSAL Ó DÍA 28 DE ENERO DE 2009.

ÁREA DE URBANISMO

LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS

 2. LICENCIA DE ACTIVIDAD Y DE OBRA: PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE ERROR EN El ACUERDO NÚMERO 2/1209 ADOPTADO POR LA XUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA El DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2008, POR LO QUE SE CONCEDÍA LICENCIA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN, Y DE LICENCIA DE OBRAS PARA LEGALIZACIÓN DE NAVE PARA VIVEIRO DE PLANTAS NA ESTRADA N-640, KM 86,5, La PALLOZA-SANTA MARÍA DE MUXA.

 3. LICENCIA DE ACTIVIDAD: PROPUESTA DE DENEGACIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE La ACTIVIDAD DE UN ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCIÓN EN Los RIEGOS, NÚM. 10, SAN SALVADOR DE MUXA.

LICENCIAS URBANÍSTICAS

 4. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA MODIFICACIÓN DEL EDIFICIO CON LICENCIA NÚMERO 888/06, SITO EN La RÚA MENORCA/RÚA MILAGROSA, Nº 6-8-10-12.

5. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA  AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE SIN MODIFICAR Su USO, EN El EDIFICIO CON LICENCIA ANTERIOR Nº 510/06, SITO EN La RÚA PONTEVEDRA, Nº 10-12.

6. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA SUBSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN La VIVIENDA UNIFAMILIAR TRADICIONAL EXISTENTE SITA EN El NÚCLEO RURAL TRADICIONAL DE BARCIA PARROQUIA DE MAZOI.

7. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA ACONDICIONAMIENTO, EN El LUGAR DE SANO CIBRAO-SANTIAGO DE CASTELO, DE PARTE DE PREDIO, La TRAVÉS DE RELLENO.

8. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE DENEGACIÓN PARA CONSTRUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN CAL DE PEÓN.

9. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE DENEGACIÓN DE LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE ENTRESOLLADO Y ACCESOS Ó LOCAL QUE El CONTÉN Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE PLANTA BAJA Y ENTRESOLLADO PARA USO ADMINISTRATIVO EN La EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA CON LICENCIA NÚMERO 227/90, SITO EN La RÚA AQUILINO IGLESIAS ALVARIÑO, Nº 21.

10. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRA PARA CONSTRUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, NO VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN SANO MATÍAS - El VERAL.

11.  LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE DENEGACIÓN DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, NO VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, EN PIÚGOS.

12. LICENCIAS DE OBRA: PROPUESTA DE ELEVACIÓN Á JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL INFORME EMITIDO POR El SERVICIO DE ARQUITECTURA EN RELACIÓN CON La LICENCIA DE OBRA PARA REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA CON MODIFICACIÓN DE PENDIENTE