DATOS DO/A CONSUMIDOR/A
NOME e APELIDOS: NIF/NIE:
ENDEREZO: CONCELLO:
PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO: CORREO ELECTRNICO:
DATOS DO ESTABLECEMENTO OU ENTIDADE
RAZÓN SOCIAL: CIF:
ENDEREZO: CONCELLO:
PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO:
EXPÓN
SOLICITA/RECLAMA/DENUNCIA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Xustificante de compra
Factura
Garantía
Contrato
Notificacións
Outra:

Autorizo á OMIC do Concello de Lugo a realizar as xestións, consultas e procedementos que considere en Dereito. En cumprimento do disposto póla Lei Orgnica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carcter Persoal, o Concello de Lugo infórmalle que os datos persoais obtidos do presente documento serán incorporados a un ficheiro automatizado, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que no seu caso se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese a efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, as&iaacute; como solicitar, no seu caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na Lei indicada, comunicándoo a este Concello.