Imprimir

O CONCELLO FRACCIONA EN TRES ANOS O PAGO DA DÉBEDA DE FRIMIÑO COA SEGURIDADE SOCIAL, QUE ASCENDE A 1,2 MILLÓNS DE EUROS


27/11/2014 A antiga concesionaria do matadoiro débelle ó Concello perto dun millón de euros

O Concello de Lugo viuse na obriga de asumir o pago da débeda contraída pola Seguridade Social pola empresa Frimiño, que ten un importe de 1.270.323,66 euros, para evitar prexuizos ós intereses públicos da Administración local.

O Concello agarda unha resolución favorable do Tribunal Supremo no recurso interposto contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que declarou á Administración municipal responsable solidaria da débeda por cotas da Seguridade Social acumulada dende abril de 1997 pola mercantil Frimiño SL, adxudicataria dende o ano 1989 da concesión de matadeiro municipal.

Aínda que a sentenza do TSXG non é firme, a Concellería de Economía, Emprendemento e Autónomos, que dirixe Rosana Rielo,  tomou a decisión de facerlle fronte ó pago desa débeda coa Seguridade Social para evitarlle maiores prexuizos ós intereses do Concello, que se producirían no caso de figurar como debedor da Seguridade Social.

Por elo, o Concello solicitoulle á Seguridade Social un aprazamento da citada débeda e a concesión do fraccionamento do pago, concesión que lle foi notificada ó Concello o día 6 de novembro e que realiza en doce cotas trimestrais, a primeira no mes de novembro, por importe cada una delas de 107.622,50 euros.

Ademais, a eficacia desa concesión foi supeditada ó pagamento das cotas inaplazables correspondentes á aportación dos traballadores, que ascendía a 61.370,34 euros. Este importe foi pagado á Tesourería Xeral da Seguridade Social o mesmo día 6 de novembro. 
 
O Concello de Lugo non só se ve obrigado a facerlle fronte ás débedas da empresa que foi concesionaria do matadeiro coa Seguridade Social senón que tamén é vítima dos reiterados incumprimentos desa empresa xa que Frimiño deixou sen aboar moitas das súas obrigas coa Administración municipal.

A débeda pendente de Frimiño SL co Concello de Lugo, obxecto dun expedente acumulado de recadación en vía de constrinximinto, ten un importe principal de 957.230 euros polo impago de recibos e liquidacións. Concretamente, son 112 recibos polos conceptos de concesións administrativas, imposto sobre vehículos, taxa por subministro de auga, lixo e IBI. En canto á antigüidade desta débeda, os recibos máis vellos pendentes de pago son do ano 1992 en concepto de auga e concesións administrativas. Dos impostos de vehículos e bens inmobles, os máis vellos son de 1995.