POLÍTICA DE PRIVACIDAD

O Concello de Lugo facilita información de interese xeral para a cidade e o municipio de Lugo, de xeito especial información sobre as actividades oficiais do Concello e a organización municipal e o fai a traverso dos seus dominios de Internet:

lugo.es
concellodelugo.org
muralladelugo.info

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a traverso de lugo.es e concellodelugo.es realízse de acordo có disposto na Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácer Persoal e demáis normativa aplicable. O interesado poderá exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Concello de Lugo, Praza Maior, s/n - LUGO

Concello de Lugo
CIF P-2702800-J
Pza. Maior, s/n
27001 LUGO
Telf. 982 297 100
info@concellodelugo.org