Logotipo
Inicio > Noticias > Axudas a proxectos de mellora dos equipamento...

Axudas a proxectos de mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos

24/01/2011

Resolución do Igape do 17 de decembro

OBXECTO:

Mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos cun investimento subvencionable superior a 30.000 € e ata 200.000 €.

Axuda a fondo perdido en réxime de concurrencia competitiva.

BENEFICIARIOS:

As pequenas e medianas empresas (pemes) que teñan radicado algún centro de actividade de carácter permanente na Comunidade Autónoma de Galicia, desenvolvan no centro radicado en Galicia algunha actividade empresarial non excluída no Regulamento (CE) nº 800/2008, xeral de exención por categorías, e acometan proxectos subvencionables.

Cumprindo os requisitos de domiciliación e actividade, poderán ser así mesmo beneficiarios:

 • As persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens, ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.
 • As agrupacións de interese económico.
SECTORES INCENTIVABLES:

O proxecto subvencionable deberá, en todo caso, estar vinculado á consolidación ou posta en marcha dalgunha da seguintes actividades do sector sevizos independentemente de calquera outra que, ademais, desempeñe o solicitante:
 • Construcción.
 • Comercio por xunto e o comercio polo miúdo, reparación de vehículos de motor e motocicletas.
 • Transporte.
 • Servizos hostaleiros de aloxamento.
 • Servizos de información e comunicacións.
 • Seguros, reaseguros e fondos de pensións excepto seguridade social obrigatoria, actividades financeiras auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros.
 • Actividades inmobiliarias.
 • Actividades profesionais, científicas e técnicas.
 • Actividades administrativas e servizos auxiliares.
 • Educación.
 • Actividades sanitarias e de servizos sociais.
 • Actividades artísticas, recreativas e de entretenemento.
 • Outros servizos.
GASTOS SUBVENCIONABLES:
 • Bens de equipamento de carácter tecnolóxico en xeral ligados directamente ao servizo prestado pola peme.
 • Equipamentos para proceso de datos.
 • c) Software ligado ao servizo prestado pola empresa, cos requisitos do artigo 4.1.b) do Decreto 432/2009, do 11 de decembro.
 • Activos fixos destinados ao almacenaxe e loxística (estanterías, sistemas de automatización, etiquetaxe e lectura de datos, elementos de transporte interior).
 • Mobiliario e elementos decorativos, limitados ao 20% do investimento subvencionable total.
CONTÍAS:

Mínimo dun 15% e un máximo de axuda do 40% sobre os gastos subvencionables.

PRAZO:

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 31 de xaneiro de 2011

DOCUMENTOS RELACIONADOS:


591/876/955Mellora equipamentos sector servizos,0.pdf

Compartir:
Facebook Del.icio.us My Yahoo Technorati Meneame Wikio
Centro de empresas e innovacion